Tổng hợp

Quyết định phê duyệt quyết toán thu chi quản lý dự án

Mục lục

Quyết định phê duyệt quyết toán thu chi quản lý dự án

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu quyết định phê duyệt quyết toán thu chi quản lý dự án được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Mẫu quyết định phê duyệt quyết toán thu chi quản lý dự án là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết mẫu quyết định tại đây.

CƠ QUAN DUYỆT
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Bạn đang xem: Quyết định phê duyệt quyết toán thu chi quản lý dự án

Số:…… /QĐ

……ngày …..tháng …..năm………..

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm…

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

Căn cứ …………………………………………………………………………..……………………….

Căn cứ Thông tư số … ngày … của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của ..…………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm…………………………………………………..

Ban quản lý dự án……………………………………………………………..………………..……

Kinh phí quyết toán trong năm:……………………………………………………………………….

Kinh phí chuyển năm sau:…………………………………………………………………………..

  1. Quyết toán nguồn thu:

Đơn vị tính: …

TT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

Tổng cộng: (1)

1

Nguồn được trích theo kế hoạch

2

Nguồn năm trước chuyển sang

3

Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn (nếu có) đã trừ các khoản thuế phải nộp

4

Nguồn khác (nếu có)

  1. Quyết toán các khoản chi:

TT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

Tổng cộng

I

Chi thường xuyên

1

Tiền lương

2

Chi thu nhập tăng thêm

3

Tiền công

4

Các khoản phụ cấp lương

5

Các khoản trích nộp theo lương

6

Chi tiền thưởng

7

Chi phúc lợi tập thể

8

Thanh toán dịch vụ công cộng

9

Chi mua vật tư văn phòng

10

Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền

11

Chi hội nghị

12

Chi công tác phí

13

Chi thuê mướn

14

Chi đoàn đi công tác nước ngoài

15

Chi đoàn vào

16

Chi sửa chữa tài sản

17

Chi phí khác

II

Chi không thường xuyên

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

2

Mua sắm trang thiết bị, tài sản dùng cho quản lý dự án

3

Sửa chữa lớn tài sản cố định

4

Chi thực hiện tinh giản biên chế (nếu có)

5

Chi khác

Điều 2: Phân bổ giá trị quyết toán chi phí quản lý dự án năm…. cho các dự án cụ thể như sau:

TT

Tên dự án

Tỷ lệ phân bổ (%)

Giá trị phân bổ (đồng)

Ghi chú

Tổng cộng

100

1

2

3

Điều 3: Giám đốc BQLDA và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– BQLDA…;
– KBNN nơi mở tài khoản;
– Lưu:

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *