Tổng hợp

Quyết định số 287/QĐ-TTG

Mục lục

Quyết định số 287/QĐ-TTG

Quyết định số 287/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 – 2011.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
—————

Số: 287/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Bạn đang xem: Quyết định số 287/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 – 2011

—————-

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2004 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 404/TTr-BNV ngày 10 tháng 02 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 – 2011 của ông Nguyễn Văn Chất, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Văn Chất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
– VPCP: BTCN;
– Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *