Tổng hợp

Quyết định số 324/QĐ-TTG

Quyết định số 324/QĐ-TTG

Quyết định số 324/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
————–
Số: 324/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2008

Bạn đang xem: Quyết định số 324/QĐ-TTG

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

—————-

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (Tờ trình số 2578/UBND ngày 21/12/2007) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 258/TTr-BTĐKT ngày 05 tháng 03 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho:

Ông Nguyễn Duy Viên, Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thống Nhất thuộc xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2001 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– UBND tỉnh Quảng Bình;
– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;
– VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
– Website Chính phủ;
– Lưu: Văn thư, TCCB (3b).11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *