Tổng hợp

Quyết định số 565 /QĐ-BXD

Mục lục

Quyết định số 565 /QĐ-BXD

BỘ XÂY DỰNG

—————

Số: 565 /QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạn đang xem: Quyết định số 565 /QĐ-BXD

————————

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 07 năm 2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 14 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của Bộ Xây dưng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

(Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính mới ban hành được thể hiện tại các Phần I, II của Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính cấp trung ương quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ và Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

(Nội dung cụ thể các thủ tục hành chính bị bãi bỏ tại phần III của Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 3. Cục trưởng Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chịu trách nhiệm về nội dung các thủ tục hành chính công bố mới ban hành, bãi bỏ và các tài liệu có liên quan kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký../.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ Tư pháp;
– Website Bộ Xây dựng;
– Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;
– Lưu: VT, PC (KSTT), Cục GĐ.

BỘ TRƯỞNG

Trịnh Đình Dũng

BNC.Edu.vn file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *