Tổng hợp

Quyết định số 704/QĐ-TTG

Quyết định số 704/QĐ-TTG

Quyết định số 704/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010 – 2015).

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

——————–

Bạn đang xem: Quyết định số 704/QĐ-TTG

Số: 704/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt
(giai đoạn 2010 – 2015)
————————-

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010 – 2015) với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Thông qua việc cung cấp kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy trẻ giúp cho 5 triệu bà mẹ có con dưới 16 tuổi nắm vững kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy con tốt nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật, tử vong ở trẻ em; hạn chế tình trạng trẻ em ở độ tuổi vị thành niên vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội, góp phần cùng toàn xã hội thực hiện đầy đủ hơn quyền trẻ em, thực hiện xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.

2. Mục tiêu cụ thể

Đến hết năm 2015, công tác giáo dục, tuyên truyền nuôi, dạy con tốt cho bà mẹ có con dưới 16 tuổi phấn đấu đạt được kết quả sau:

a) 5 triệu bà mẹ có con dưới 16 tuổi được tập huấn kiến thức đúng về quyền trẻ em, nhằm thực hiện chăm sóc, thực hành nuôi, dạy con theo từng độ tuổi; trong đó, có 3 triệu bà mẹ có con dưới 16 tuổi được hướng dẫn thực hành và áp dụng kỹ năng trong giáo dục, nuôi dưỡng trẻ em vị thành niên;

b) Có ít nhất 3 triệu bà mẹ trở lên có con dưới 16 tuổi thực hành đúng các phương pháp giáo dục trẻ em dưới 16 tuổi (phù hợp theo từng độ tuổi) và áp dụng thực hiện có hiệu quả;

c) Có ít nhất 1,5 triệu trẻ vị thành niên được tiếp cận các kiến thức về sức khỏe sinh sản và giáo dục kỹ năng để đối mặt với các khó khăn trong cuộc sống;

d) 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước được cung cấp tài liệu hướng dẫn cho huấn luyện viên chủ chốt, cẩm nang cho cộng tác viên và tài liệu truyền thông cho cộng đồng;

đ) 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở của các tỉnh thí điểm triển khai thực hiện tập huấn về kiến thức nuôi, dạy con và kỹ năng truyền thông, vận động các bà mẹ nuôi, dạy con tốt;

e) 100% cán bộ chuyên trách công tác gia đình của Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố được tập huấn kiến thức nuôi, dạy con tốt; được thường xuyên cung cấp thông tin và hướng dẫn sử dụng thành thạo các loại tài liệu truyền thông về nội dung nuôi, dạy con tốt;

g) 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố có giảng viên chủ chốt về nuôi, dạy con;

h) 5 triệu bà mẹ được tham dự các buổi truyền thông, tư vấn, tập huấn, biết cách chia sẻ, thu hút sự tham gia, hỗ trợ của các ông bố trong việc nuôi, dạy con;

i) Có ít nhất 2 triệu ông bố trong gia đình có con dưới 16 tuổi được tiếp cận với các thông tin về nuôi, dạy con, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình thông qua tư vấn, sinh hoạt câu lạc bộ, hội họp, các sự kiện và tài liệu truyền thông tại cộng đồng;

k) 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, duy trì, nhân rộng câu lạc bộ gia đình hạnh phúc.

BNC.Edu.vn file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *