Tổng hợp

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của nội quy lao động

Mục lục

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của nội quy lao động

Tên đơn vị:…..

————-

Số: …../……

Bạn đang xem: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của nội quy lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——– o0o ——-

…….., ngày……tháng…..năm…..

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung một số điều của nội quy lao động)
__________

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……………………

– Căn cứ vào Bộ luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ theo quy định của Công ty ……………………………………………………..

– Xét theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nội quy lao động sửa đổi, bổ sung ngày …./…/…. như sau:

1. Sửa đổi Điểm c – Mục 2 – Điều 19;

2. Bổ sung Điểm d – Mục 2 – Điều 19;

3. …………………………………………………..;

4. …………………………………………………..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…., những quy định trước đây trái với quyết định này sẽ bị bãi bỏ.

Điều 3. Các Bộ phận và phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 3.
– Lưu HCNS.

GIÁM ĐỐC

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *