Tổng hợp

Quyết định truy tặng Huy hiệu Đảng đối với cá nhân đảng viên

Mục lục

Quyết định truy tặng Huy hiệu Đảng đối với cá nhân đảng viên

Quyết định truy tặng Huy hiệu Đảng đối với cá nhân đảng viên là mẫu quyết định được ban hành khi Đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng.

Theo đó, điều kiện để được truy tặng huy hiệu Đảng của Đảng viên đó là khi Đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng làm tờ khai đề nghị chi bộ hoặc đảng viên mất Huy hiệu Đảng làm bản tường trình nói rõ lý do bị mất Huy hiệu Đảng đề nghị chi bộ, đối với đảng viên đã từ trần thì người thân trong gia đình làm tờ khai đề nghị chi bộ xem xét về việc truy tặng huy hiệu Đảng. Vậy sau đây là mẫu Quyết định truy tặng Huy hiệu Đảng, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

TỈNH ỦY (tương đương)
……………………………………..…..
——-

Bạn đang xem: Quyết định truy tặng Huy hiệu Đảng đối với cá nhân đảng viên

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

Số -QĐ/TU

…………, ngày …… tháng …… năm ………

QUYẾT ĐỊNH
truy tặng Huy hiệu Đảng

– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”;

– Xét đề nghị của Huyện ủy ……………………………………………………….. và Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Truy tặng Huy hiệu ………… năm tuổi đảng đợt ………/………/20………. cho đảng viên ……..

Sinh ngày …… tháng …… năm ………

Ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp: ngày …… tháng …… năm ………

Vào Đảng ngày …… tháng …… năm ………

Chính thức ngày …… tháng …… năm ………

Quê quán: …………………………………………………………………………………

Từ trần ngày: ……………………………………………………………………………..

Nơi sinh hoạt Chi bộ trước khi từ trần …………………………………………………

Điều 2: Mức tặng phẩm kèm theo Huy hiệu Đảng là ……… lần mức tiền lương cơ sở, trích từ Quỹ Thi đua khen thưởng của Đảng bộ.

Điều 3: Ban Tổ chức, Văn phòng Tỉnh ủy, các cấp ủy có đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng và gia đình đảng viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Gia đình đảng viên,
– Lưu Hồ sơ đảng viên.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(hoặc PHÓ BÍ THƯ)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *