Tổng hợp

Quyết định về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả

Quyết định về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả

Quyết định về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Mẫu số: 07/QĐ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]
TÊN CƠ QUAN RA
QUYẾT ĐỊNH
——–

Bạn đang xem: Quyết định về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …/QĐ-[2]….

…….[3], ngày ….. tháng …… năm …….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả[4]
……………………[5]……………………..

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số ……/2013/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Thông tư số …/2013/TT-BTC ngày … tháng … năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính thuế do …. lập hồi … giờ … ngày … tháng …. năm ……. tại ……………..;

Xét đề nghị …………………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông (bà)/tổ chức:[6] …….……………………..……………………………….

Ngày tháng năm sinh: ………… Quốc tịch: ……..(đối với cá nhân vi phạm).

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: …………………

Cấp ngày: …………………………….. Nơi cấp: ………………………………………..

Phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính:[7] ……………………. quy định tại ..[8]………………………………………….

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm: ………………….

Lý do không xử phạt vi phạm hành chính: ………………………………………….

Biện pháp để khắc phục hậu quả gồm:

a) Số tiền thuế truy thu: (thuế GTGT: …..; thuế TTĐB: …..; thuế TNDN: …..; thuế nhà đất: …). [9]

b) Tiền chậm nộp tiền thuế: ………………………………………………………

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng …. năm …

Ông (Bà)/Tổ chức ………………………………………………………………… phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này trong thời hạn ….. ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Số tiền thuế bị truy thu, tiền chậm nộp tiền thuế quy định tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản số: …………………… tại Kho bạc Nhà nước ………………………..

Quá thời hạn này, nếu Ông (Bà)/Tổ chức …………………………… cố tình không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Ông (Bà)/Tổ chức: ………………………………………………….. có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

Trong thời hạn ….. ngày, Quyết định này được gửi cho:

1. Ông (Bà)/Tổ chức: ………………………………………………….. để chấp hành;

2. Kho bạc Nhà nước ……………………………………………….. để biết, quản lý thu số tiền thuế bị truy thu, tiền chậm nộp tiền thuế;

3. [10] ……………………………………………………………………….. để tổ chức thực hiện Quyết định này/.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– …………….;
– Lưu: ……….

CHỨC DANH CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định;

[3] Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[4] Quyết định này được áp dụng trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

[5] Ghi thẩm quyền ban hành quyết định;

[6] Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm;

[7] Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm;

[8] Ghi rõ điểm, khoản, điều của văn bản quy phạm pháp luật quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

[9] Ghi theo từng sắc thuế;

[10] Ghi họ tên, chức vụ người tổ chức thực hiện Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *