Tổng hợp

Quyết định về việc điều chỉnh chế độ bảo hiểm xã hội

Mục lục

Quyết định về việc điều chỉnh chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định về việc điều chỉnh chế độ bảo hiểm xã hội ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 06A-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI ……………….
BẢO HIỂM XÃ HỘI ………………
——–

Bạn đang xem: Quyết định về việc điều chỉnh chế độ bảo hiểm xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: ……./QĐ-BHXH

…, ngày …. tháng …. năm .….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh chế độ ……………………..(1)

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI ……………………………………

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;

Căn cứ Quyết định số …………………………. ngày …… tháng ….. năm ….. của ……………………. về việc thành lập Bảo hiểm xã hội ……………………………….;

Căn cứ hồ sơ hưởng chế độ ……….. (1) đối với ông/bà ………………………………………..,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh lại chế độ ………………….. đối với ông/bà ………………………………..;

Hưởng chế độ từ ………/……../……….; số hồ sơ …………………………………………………

Lý do điều chỉnh: (2)
– ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung điều chỉnh: (3)

– ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

Thời điểm điều chỉnh kể từ ngày …….. tháng ……. năm …….

Số tiền được truy lĩnh/phải thu hồi (4) gồm:

– ……………………………………………………………………………………………………… đồng;

………………………………………………………………………………………………………………..

Cộng: ……………………………………………………………………………………………….. đồng.

(Ghi số tiền bằng chữ: …………………………………………………………)

Điều 2: Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH (5) ……………………………………………. và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Ông/Bà …………………..;

– BHXH(5) …………………;

– Lưu hồ sơ (6).

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

Hướng dẫn lập mẫu 06A-HSB:

– Mẫu số 06A-HSB được dùng để điều chỉnh các yếu tố gốc đối với các chế độ BHXH (trường hợp bổ sung định suất tuất hàng tháng thì sử dụng mẫu số 08E-HSB, nếu điều chỉnh chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau giám định tái phát hoặc tổng hợp thì sử dụng các mẫu số 03E-HSB đến 03N-HSB);

– (1) Ghi loại chế độ được điều chỉnh;

– (2) Lý do điều chỉnh: Ghi lý do và căn cứ điều chỉnh như: nếu do tính sai thì ghi rõ tính sai, nếu điều chỉnh mức hưởng thì ghi căn cứ phát sinh việc điều chỉnh mức hưởng như do tính bổ sung thời gian đóng BHXH, thay đổi tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; căn cứ vào giấy tờ hoặc văn bản nào…;

– (3) Nội dung điều chỉnh: Ghi rõ từng nội dung trước và sau điều chỉnh như thời điểm hưởng, mức hưởng BHXH…; đối với trường hợp điều chỉnh mức hưởng thì phải có bản diễn giải cách tóm lại mức hưởng với nội dung như phần tính mức hưởng tại bản quá trình đóng BHXH và diễn giải mức điều chỉnh qua từng thời kỳ đối với trường hợp được truy lĩnh hoặc phải truy thu;

– (4) Nếu được truy lĩnh thỡ khụng hiển thị “phải thu hồi” và ngược lại;

– (5) Ghi theo tên đơn vị hành chính cấp huyện; nếu BHXH cấp huyện điều chỉnh thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện/quận ………” nêu tại Điều 2 bằng “Kế toán trưởng”;

– (6) Tùy theo loại chế độ hàng tháng hoặc một lần mà lưu 2 hoặc 1 bản.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *