Tổng hợp

Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng do vết thương tái phát

Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng do vết thương tái phát

Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng do vết thương tái phát ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 03E-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP ……..

Bạn đang xem: Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng do vết thương tái phát

Số: ……/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

……., ngày … tháng … năm …

TRỢ CẤP TNLĐ HÀNG THÁNG TÁI PHÁT

SỐ SỔ BHXH (TNLĐ) …………….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động
hàng tháng do vết thương tái phát

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ …………

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;

Căn cứ Quyết định số …./QĐ-TCCB ngày … tháng …. năm … của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố …;

Căn cứ hồ sơ hưởng trợ cấp TNLĐ của ông/bà ….

Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số: …. ngày … tháng … năm … của Hội đồng giám định y khoa….;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông/Bà ……………………………………………………………………………..

Sinh ngày …. tháng … năm … Số sổ BHXH ………………………………..

Chức danh, nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ ……………………………….

Cơ quan, đơn vị ………………………………………………………………….

Bị tại nạn lao động ngày ……. tháng …… năm với mức suy giảm khả năng lao động là …………………..%.

Nay thương tật tái phát, giám định lại mức suy giảm KNLĐ là …. %.

Được điều chỉnh mức hưởng trợ cấp TNLĐ hàng tháng từ (1) tháng …. năm …..

Điều 2. Mức trợ cấp được hưởng sau khi điều chỉnh:

a. Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm KNLĐ: ……………………………… đồng.

b. Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng BHXH: ………………………………… đồng.

Tổng số tiền trợ cấp hàng tháng (a + b): ………………………………………. đồng.

(Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………………………)

c. Trợ cấp phục vụ (nếu có): ……………………………………………………… đồng.

Nơi nhận trợ cấp: …………………………………………………………………………

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng chế độ BHXH, Giám đốc BHXH (2) …….. và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Ông/Bà …………………………….;
– BHXH (2) ………..;
– Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC

(ký, đóng dấu)

Ghi chú:

(1). Nếu đã hưởng trợ cấp TNLĐ 1 lần, nay chuyển sang hưởng trợ cấp hàng tháng thì cụm từ “được điều chỉnh mức hưởng” thay bằng cụm từ “được hưởng“.

(2) Ghi theo đơn vị hành chính cấp huyện.

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải thêm mẫu đơn:

– Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần do vết thương tái phát – Mẫu số 03G-HSB.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *