Tổng hợp

Quyết định về việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền

Quyết định về việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền

Quyết định về việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Mẫu số: 03/QĐ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]
TÊN CƠ QUAN RA
QUYẾT ĐỊNH
——–

Bạn đang xem: Quyết định về việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …/QĐ-[2]….

…….[3], ngày ….. tháng …… năm …….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền
……………………….[4]…………………………

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số …./2013/TT-BTC ngày … tháng … năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Xét đơn đề nghị của ông (bà)/tổ chức ……………………………………………….. đang gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế được ………………………….. [5]xác nhận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hoãn thi hành quyết định phạt tiền tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số ….. ngày … tháng … năm … đối với:

Ông (bà)/tổ chức:[6] …………………………………………………………………………………

Năm sinh: …………………….. Quốc tịch: …………… (đối với cá nhân vi phạm).

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ………………………………………………………………

Mã số thuế (nếu có): …………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ……………….

Cấp ngày: ……………………………….. Nơi cấp: ………………………………………………

Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Quyết định số ……ngày … tháng … năm … do ………………………….. ký.

Lý do hoãn thi hành quyết định phạt tiền:

Hoàn cảnh của ông (bà)/tổ chức ………… đang gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do …………………………………….. [7] thuộc diện được hoãn chấp hành quyết định xử phạt tiền thuế theo quy định tại điểm ….. Khoản ….. Điều ….. của Thông tư số …./2013/TT-BTC ngày … tháng … năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Điều 2. Thời gian hoãn thi hành phạt tiền tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế nêu trên từ ngày … tháng …. năm .. đến ngày … tháng … năm …

Số tiền phạt được hoãn chấp hành: …………………………………………………….

Ngay sau khi hết thời hạn hoãn thi hành phạt tiền nêu trên, ông (bà)/tổ chức ……………………. phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định phạt tiền theo đúng nội dung quy định tại Quyết định số …. ngày …. tháng …. năm …..; nếu Ông/Bà cố tình không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành.

Ông (bà)/tổ chức …………………… có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này được giao cho [8]………………………….. để tổ chức thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Ông(bà)[9] ….;
– Lưu: ……….

CHỨC DANH CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định;

[3] Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[4] Ghi thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt;

[5] Ghi rõ UBND cấp xã (phường) nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc xác nhận;

[6] Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm;

[7] Ghi rõ lý do được hoãn thi hành quyết định phạt tiền;

[8] Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người thi hành quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan;

[9] Ghi rõ họ tên của cá nhân vi phạm được hoãn chấp hành.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *