Tổng hợp

Quyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng

Quyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng

Quyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 03C-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP ……..

Bạn đang xem: Quyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng

Số: ……/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

……., ngày … tháng … năm …

TRỢ CẤP BNN HÀNG THÁNG

SỐ SỔ BHXH

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ …………

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;

Căn cứ Quyết định số …./QĐ-TCCB ngày … tháng …. năm … của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố …;

Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số: …. ngày … tháng … năm … của Hội đồng giám định y khoa….;

Theo đề nghị tại Công văn số … ngày … tháng … năm … của …. và hồ sơ của ông, bà …

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông/Bà ……………………………………………………………………………..

Sinh ngày …. tháng … năm … Số sổ BHXH ………………………………..

Chức danh, nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ ……………………………….

Cơ quan, đơn vị ………………………………………………………………….

Bị bệnh nghề nghiệp ngày ……………………………………………………..

Tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc đến ngày … năm … là … năm …. tháng.

Mức tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp BNN: ……………………………. đồng.

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: ………………………………………………….%.

Được hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng từ tháng …. năm …..

Điều 2. Mức hưởng trợ cấp như sau:

a. Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm KNLĐ: ……………………………… đồng.

b. Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng BHXH: ………………………………… đồng.

Tổng số tiền trợ cấp hàng tháng (a + b): ………………………………………. đồng.

(Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………………………)

c. Trợ cấp phục vụ (nếu có): ……………………………………………………… đồng.

Nơi nhận trợ cấp: …………………………………………………………………………

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng chế độ BHXH, Giám đốc BHXH (1) …….. và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Ông/Bà …………………………….;
– Đơn vị SDLĐ;
– BHXH (1) ………..;
– Lưu hồ sơ (2 bản).

GIÁM ĐỐC

(ký, đóng dấu)

Ghi chú: (1). Ghi theo đơn vị hành chính cấp huyện.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *