Tổng hợp

Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng

Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng

Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 08A-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP…..
——–

Bạn đang xem: Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: ………../QĐ-BHXH

….., ngày …. tháng …. năm .….

TRỢ CẤP MAI TÁNG

SỐ SỔ BHXH

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp mai táng

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ ………………..

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;

Căn cứ Quyết định số ………………. ngày … tháng … năm …. của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố …………………………………………………;

Căn cứ hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất đối với thân nhân của ông/bà ………………………………….. chết ngày …. tháng … năm ……,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giải quyết trợ cấp mai táng đối với thân nhân ông/bà …………………………………………………… số sổ BHXH ………………………………………….

– Mức trợ cấp mai táng: ……………………………………………………… đồng.

– Trợ cấp chết do TNLĐ, BNN (nếu có): ………………………………. đồng.

– Trợ cấp khu vực một lần (nếu có): …………………………………….. đồng.

Tổng số tiền trợ cấp: ………………………………………………………….. đồng.

(Số tiền bằng chữ …………………………………………………………………………………..đồng).

– Người đứng tên nhận trợ cấp: …………………………………………….; là (1)…………………………………….. của ông/bà có tên trên.

– Nơi nhận trợ cấp: ……………………………………………………………………………………

Điều 2. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH (2)……………………………………………… và người đứng tên nhận trợ cấp nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– (3) ……………………………….;
– BHXH………………………….;
– Lưu hồ sơ (2 bản).

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

Ghi chú:

– (1) Ghi theo mối quan hệ với người chết;

– (2) Ghi theo tên đơn vị hành chính cấp huyện;

– (3) Ghi tên người đứng nhận trợ cấp.

Mẫu số 08A-HSB sử dụng đối với trường hợp đang tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH bị chết nhưng còn thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải thêm các mẫu sau:

– Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng (sử dụng đối với trường hợp đang đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bị chết nhưng còn thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng) – Mẫu số 08B-HSB.

– Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (mẫu này sử dụng đối với thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng) – Mẫu số 08C-HSB.

– Quyết định về việc hưởng chế độ tử tuất một lần (mẫu này sử dụng đối với thân nhân người đang tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH bị chết) – Mẫu số 08D-HSB.

– Quyết định về việc hưởng chế độ tử tuất một lần (mẫu này sử dụng đối với thân nhân người hưởng hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bị chết) – Mẫu số 08E-HSB.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *