Tổng hợp

Quyết định về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Mẫu số: 08/QĐ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]
TÊN CƠ QUAN RA
QUYẾT ĐỊNH
——–

Bạn đang xem: Quyết định về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …/QĐ-[2]….

…….[3], ngày ….. tháng …… năm …….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
……………………[4]……………………..

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số …./2013/TT-BTC ngày … tháng … năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Quyết định số …… ngày … tháng … năm … do ………………….. ký về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ kết quả xác minh có dấu hiệu của tội phạm quy định tại Điều ….. của Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét thấy cần thiết phải tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính xử phạt vi phạm hành chính về thuế tránh hậu quả xảy ra.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ thi hành Quyết định số ….. ngày … tháng … năm … do ………………….. ký về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Lý do:[5] …………………….……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

Điều 2. Thời hạn tạm đình chỉ thi hành Quyết định nêu trên kể từ ngày ….. tháng …… năm ………….. đến ngày ….. tháng …… năm …..

Trong thời hạn … ngày, kể từ ngày tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ vụ vi phạm phải được chuyển cho ……..….[6]

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này được gửi cho:

1. …………………………………………………………………….[7] để biết.

2. Ông (Bà)/Tổ chức …………………………………… để biết./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– …………….;
– Lưu: ……….

CHỨC DANH CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định;

[3] Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[4] Ghi thẩm quyền ban hành quyết định;

[5] Ghi rõ lý do tạm đình chỉ;

[6] Ghi tên cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ, tang vật, phương tiện liên quan đến vụ việc;

[7] Ghi tên cơ quan tiếp nhập hồ sơ.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *