Tổng hợp

Quyết định về việc thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định về việc thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định về việc thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Mẫu số: 04/QĐ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]
TÊN CƠ QUAN RA
QUYẾT ĐỊNH
——–

Bạn đang xem: Quyết định về việc thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …/QĐ-[2]….

……[3], ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
……………………[4]……………………..

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số …./2013/TT-BTC ngày … tháng … năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số ……/QĐ-XPVPHC ngày … tháng … năm … do………… ký;

Xét ……………………………………………………………………….;

Xét đề nghị của …………………………………………………………..,

Tôi:[5] ……………… Chức vụ: …………………. Đơn vị: …………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ phạt tiền tại Điều … Quyết định số … ngày … tháng … năm … về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với:

Ông (bà)/tổ chức:[6] …………………………………………………………………………………

Năm sinh: ……………………… Quốc tịch: …………………. (đối với cá nhân vi phạm).

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ……………………………………………………………..

Mã số thuế (nếu có): ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số …… Cấp ngày: …………………………………… Nơi cấp:

………………………………………………….

Do ông (bà)/tổ chức có tên nêu trên[7] …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Điều 2. Ông (bà)/tổ chức [8] ………………………………………………………………

Ngày …. tháng … năm sinh …….. Quốc tịch: ………………………………………..

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số …… Cấp ngày: ………. Nơi cấp: ………..

phải có trách nhiệm tiếp tục thi hành biện pháp khắc phục hậu quả tại Quyết định số …. ngày … tháng… năm … nêu trên trong thời hạn … ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này được giao cho:

1. Ông (bà)/tổ chức: ………………………………………………….. để chấp hành;

2. …………………………………………………………………………………………………./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– ……………..;
– Lưu: ……….

CHỨC DANH CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định; Trường hợp người có thẩm quyền ban hành quyết định là đội trưởng đội thuế thì ghi chữ viết tắt: THMPQĐXP;

[3] Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[4] Ghi chức vụ của người ra quyết định áp dụng đối với trường hợp người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt là thủ trưởng cơ quan thuế;

[5] Ghi rõ họ tên người ra quyết định xử phạt áp dụng đối với trường hợp công chức thuế, đội trưởng đội thuế ra quyết định xử phạt;

[6] Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm;

[7] Ghi cụ thể từng trường hợp: cá nhân bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị giải thể, phá sản;

[8] Ghi rõ tên của cá nhân/tổ chức có nghĩa vụ thi hành phần còn lại được ghi trong quyết định.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *