Tổng hợp

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo ban hành theo Thông tư số 10/2014/TT-BTC về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Nội dung quyết định này như sau:

Mẫu số 03

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN RA
QUYẾT ĐỊNH

——–

Bạn đang xem: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …/QĐ-XPVPHC

A2 ……., ngày ……. tháng …….. năm …….

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo
(Không lập biên bản)

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;

Xét hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn do …………………………. thực hiện;

Tôi, …………………………………………………… 3; Chức vụ: ……………………………….

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt cảnh cáo đối với:

Ông (bà)/tổ chức4: ……………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: …………………………………………………………………

Mã số thuế (nếu có): ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD …………………….

Cấp ngày …………………………. tại ……………………………………………………………..

Lý do:

Đã có hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn:5 ……………………………………………..

Quy định tại Điểm …….. Khoản ……. Điều ………. Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm: …………………………………..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm …6

Quyết định này được gửi cho:

1. Ông (bà)/tổ chức7 …………………………… để chấp hành;

2. ………………………….

Quyết định này gồm ………. trang, được đóng dấu (nếu có) giáp lai giữa các trang.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– ……………….;
– Lưu….

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

1. Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

2. Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3. Họ tên, chức vụ của người ra Quyết định xử phạt.

4. Nếu là tổ chức ghi tên tổ chức và họ tên, chức vụ của người đại diện tổ chức vi phạm.

5. Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm.

6. Ngày ký Quyết định hoặc ngày do người có thẩm quyền xử phạt quyết định.

7. Nếu là tổ chức ghi tên tổ chức và họ tên, chức vụ của người đại diện tổ chức vi phạm.

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải thêm mẫu đơn Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt tiền (Không lập biên bản) – Mẫu số 4.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *