Tổng hợp

Radial artery là gì?

Radial artery là gì?

Radial artery là động mạch quay một động mạch chính trong cẳng tay của con người. Nó nằm sát bề mặt dưới cẳng tay, khi lòng bàn tay hướng lên trên thì động mạch quay cũng vậy.

Radial artery /’reɪdiəl’ɑ:təri/: động mạch quay.

Một nhánh của động mạch cánh tay, bắt đầu từ khuỷu tay rồi chạy trên bề mặt cánh tay trước xuống tới mỏm trâm xương quay ở cổ tay.

Radial artery là gì Sau đó uốn quanh cổ tay và đi vào lòng bàn tay rồi chia thành các nhánh tới ngón tay.

Bạn đang xem: Radial artery là gì?

Ex: The radial artery provides oxygenated blood to the arms and hands from the lungs.

Động mạch xuyên tâm cung cấp cho cánh tay và bàn tay máu được oxy hóa từ phổi.

Ex: Due to the size of the radial artery and its proximity to the surface of the arm, this is the most common artery used to measure a patient’s heart rate.

Do kích thước của động mạch xuyên tâm và sự gần gũi của nó với bề mặt của cánh tay, đây là động mạch phổ biến nhất được sử dụng để đo nhịp tim của bệnh nhân.

Ex: The pulse is checked at the wrist, where the radial artery is closest to the surface.

Xung được kiểm tra ở cổ tay, nơi động mạch xuyên tâm gần bề mặt nhất.

Ex: This is done for three reasons first, it is not the sole blood supplier to the arm. If the radial artery is damaged, the ulnar artery will take care.

Điều này được thực hiện vì ba lý do thứ nhất, nó không phải là nhà cung cấp máu duy nhất cho cánh tay. Nếu động mạch xuyên tâm bị tổn thương, động mạch ulnar sẽ đảm nhiệm.

Ex: Secondly, it is easy to access. Third, the radial artery is a shallow artery this means the damage is easily repaired and is rarely dangerous to the patient.

Thứ hai, nó rất dễ dàng để truy cập. Thứ ba, động mạch xuyên tâm là động mạch nông điều này có nghĩa là thiệt hại dễ dàng được sửa chữa và hiếm khi gây nguy hiểm cho bệnh nhân.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết radial artery là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *