Tổng hợp

Reflex arc là gì?

Reflex arc là gì?

Reflex arc là cung phản xạ con đường mà xung thần kinh truyền từ cơ quan thụ cảm các bộ phận trên cơ thể, trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng.


Reflex arc /ˈriːfleks ɑːk/: cung phản xạ.

Vòng thần kinh liên quan trong một phản xạ ở dạng đơn giản nhất là một sợi thần kinh cảm giác với  một bộ phận cụ thể. 

 Ex: The nerve pathway involved in a reflex action including at its simplest a sensory nerve and a motor nerve with a synapse between.

Bạn đang xem: Reflex arc là gì?

Con đường thần kinh liên quan đến một hành động phản xạ bao gồm đơn giản nhất là một dây thần kinh cảm giác và một dây thần kinh vận động với một khớp thần kinh giữa.

Ex: Connected to a synapse in the brain or spinal cord, with a motor nerve supplying a muscle or gland.

Nối với một tiếp hợp trong não hay dây cột sống, với một dây thần kinh vận động cung cấp cho một cơ hay tuyến.

Ex: In a simple reflex like a patella reflex there are only two neurons involved.

Trong một phản xạ đơn giản như phản xạ bánh chè chỉ có hai nơron liên quan.

Ex: But in reflections there may be many intermediate neutrons in the reflection arc.

Nhưng trong những phản xạ có thể có nhiều nơtron trung gian trong cung phản xạ.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết reflex arc là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *