Tổng hợp

Sổ theo dõi người lao động nước ngoài

Sổ theo dõi người lao động nước ngoài

Khi nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động phải vào sổ theo dõi theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH và có giấy biên nhận trao cho người sử dụng lao động. Trong giấy biên nhận phải ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ; những giấy tờ có trong hồ sơ và thời hạn trả lời. Lưu hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.

Sổ theo dõi người lao động nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạn đang xem: Sổ theo dõi người lao động nước ngoài

……., ngày ….. tháng ….. năm ….

SỔ THEO DÕI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

STT

Ngày
tháng
năm
ghi
sổ

Họ
tên

Năm
sinh

Quốc
tịch

Hộ
chiếu

Vị
trí
công
việc

Hình
thức
làm
việc

Giấy
phép
lao
động

Trường
hợp
không
thuộc
diện
cấp
giấy
phép
lao
động

Nam

Nữ

Số
hộ
chiếu

Ngày
cấp

Ngày
hết
hạn

Cấp
giấy
phép
lao
động

Cấp
lại
giấy
phép
lao
động

Ngày
bắt
đầu

Ngày
kết
thúc

Không
đủ
điều
kiện

Ngày
bắt
đầu

Ngày
kết
thúc

Cấp
lại
lần
thứ

Không
đủ
điều
kiện

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1

2

Tổng

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *