Tổng hợp

Thông báo 190/TB-BGTVT

Mục lục

Thông báo 190/TB-BGTVT

Thông báo 190/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp kiểm điểm chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án năm 2013 và triển khai đề án đã được phê duyệt do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————

Bạn đang xem: Thông báo 190/TB-BGTVT

Số: 190/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN NGỌC ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, ĐỀ ÁN NĂM 2013 VÀ TRIỂN KHAI CÁC ĐỀ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Ngày 26/3/2013, tại Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng đề án năm 2013 và triển khai các đề án đã được phê duyệt. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên của các Vụ: Pháp chế, Kế hoạch Đầu tư, Hợp tác quốc tế, Môi trường, Vận tải, Quản lý doanh nghiệp; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ; các Cục: Đường sắt Việt Nam, Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông; Tổng Công ty ĐSVN; Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải.

Sau khi nghe Lãnh đạo Vụ Pháp chế báo cáo tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Lãnh đạo Văn phòng Bộ báo cáo tình hình xây dựng đề án và ý kiến góp ý của đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã kết luận như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo, trình văn bản quy phạm pháp luật, đề án phải chủ động triển khai thực hiện; trường hợp có vướng mắc phải phản ánh kịp thời để Thứ trưởng chỉ đạo trực tiếp, nếu vượt thẩm quyền Thứ trưởng sẽ báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

2. Về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

– Đối với Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam: yêu cầu Vụ QLDN phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có văn bản báo cáo Bộ trưởng xin lùi thời gian trình Chính phủ sang tháng 4/2013, do chưa có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

– Cục Đường sắt Việt Nam rà soát, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định bổ sung “Thông tư quy định về hành lang an toàn đường sắt đô thị” vào Chương trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL năm 2013 của Bộ.

– Vụ Pháp chế cần thống kê đầy đủ các văn bản đã trình dự thảo nhưng chưa được ban hành để theo dõi, đôn đốc.

3. Về chương trình xây dựng đề án

– Đối với Điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2050: Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Tư vấn giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định, hoàn thiện để trình Chính phủ vào đầu tháng 4/2013;

– Đối với Quy hoạch chi tiết đường sắt khu đầu mối thành phố Hồ Chí Minh: Vụ Kế hoạch đầu tư thẩm định, hoàn thiện để trình Bộ trưởng phê duyệt ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP.HCM.

– Đối với Quy hoạch chi tiết hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc Nam: sẽ phê duyệt sau khi Quy hoạch điều chỉnh phát triển giao thông đường sắt Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; điều chỉnh tiến độ Tổng công ty ĐSVN trình Bộ vào tháng 9/2013, Vụ KHĐT trình Bộ trưởng tháng 12/2013.

– Đề án Phân cấp, xã hội hóa công tác duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt vào Đề án Nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt: Cục Đường sắt Việt Nam nghiên cứu đề xuất ghép lại thành một đề án, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông có ý kiến gửi Văn phòng Bộ tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

– Đối với các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt: yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai, cập nhật tình hình tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ theo yêu cầu.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để b/c);
– Chánh Văn phòng (để b/c);
– Các đơn vị dự họp;
– Trang TTĐT Bộ GTVT;
– Lưu: VT, VP(TH).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Thị Phượng

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *