Tổng hợp

Thông báo 2689/TB-BNN-TCCB

Thông báo 2689/TB-BNN-TCCB

Thông báo 2689/TB-BNN-TCCB về thực hiện đào tạo sau đại học ở nước ngoài theo Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp và thủy sản năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Related Articles

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Bạn đang xem: Thông báo 2689/TB-BNN-TCCB

Số: 2689/TB-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI THEO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2013

Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-TTg ngày 12/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “ Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020”. Quyết định số 97/2007/QĐ-TTg ngày 29/6/2007 “Đề án Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực Thủy sản”.

Thực hiện Quyết định số 1301/QĐ-BNN-TCCB, ngày 07/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công nhận ứng viên đạt yêu cầu xét tuyển đào tạo sau đại học ở nước ngoài theo Chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp và thủy sản năm 2013; sau khi phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát chỉ tiêu, kinh phí cử ứng viên đi học ở nước ngoài, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo như sau:

1. Đối với các ứng viên đào tạo theo lĩnh vực thủy sản: kinh phí dành cho học viên trúng tuyển đi nước ngoài đã có đủ kinh phí để cử các ứng viên trúng tuyển.

2. Đối với các ứng viên đào tạo theo lĩnh vực nông nghiệp: do điều kiện kinh phí hạn hẹp, không đáp ứng đủ cho tất cả các ứng viên trúng tuyển. Năm 2013, dự kiến kinh phí chỉ đủ cử 26 ứng viên (trong đó có 08 tiến sỹ và 18 thạc sỹ) đi đào tạo. Vì vậy, danh sách trúng tuyển được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên (từ mức ưu tiên cao xuống thấp) dựa theo các tiêu chí về trình độ ngoại ngữ, chuyên ngành đáp ứng sát mục tiêu chương trình, kinh nghiệm công tác, đề cương nghiên cứu (đối với TS).

Tuy nhiên, do có tính cạnh tranh cao, nên đối với các ứng viên khác nếu có đầy đủ điều kiện đi học ở nước ngoài trong năm nay đều có thể được xem xét cử đi học ngay. Vì vậy, các ứng viên cần khẩn trương liên hệ với các cơ sở đào tạo ở nước ngoài theo kế hoạch đã được phê duyệt và thực hiện các thủ tục cần thiết khác có liên quan.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tạo điều kiện giúp đỡ các ứng viên trong việc hoàn tất các yêu cầu, thủ tục đáp ứng các điều kiện để các ứng viên được cử đi nước ngoài đào tạo theo mục tiêu chương trình và đáp ứng tiến độ theo quy định./.

Nơi nhận:
– Bộ trưởng (để b/c);
– Vụ KHCN và MT;
– Cục ĐTVNN – Bộ GD & ĐT;
– Các cơ quan, đơn vị có ứng viên trúng tuyển;
– Các cứng viên trúng tuyển;
– Lưu VT, TCCB

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Hùng

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *