Tổng hợp

Thông báo người lao động nước ngoài không được cấp/cấp lại giấy phép lao động

Thông báo người lao động nước ngoài không được cấp/cấp lại giấy phép lao động

Thông báo người lao động nước ngoài không được cấp/cấp lại giấy phép lao động ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ ….
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số: /LĐTBXH-TB
V/v người lao động nước ngoài
không được cấp/cấp lại giấy phép lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạn đang xem: Thông báo người lao động nước ngoài không được cấp/cấp lại giấy phép lao động

……., ngày ….. tháng ….. năm ……..

Kính gửi: (Tên doanh nghiệp/tổ chức)

Thực hiện Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và theo đề nghị tại Văn bản số …. ngày … tháng … năm … của (tên doanh nghiệp/tổ chức) về việc đề nghị cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố .…….. thông báo người lao động nước ngoài sau đây không được cấp/cấp lại giấy phép lao động:

1. Họ và tên: …………………………………………. 2. Nam (Nữ): ……………………………….

3. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………

4. Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………

5. Hộ chiếu số: ……………………………….. 6. Ngày cấp: ………………………………………

7. Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………………………

8. Làm việc tại (tên doanh nghiệp/tổ chức): ………………………………………………………

9. Địa điểm làm việc: ……………………………………………………………………………….

10. Vị trí công việc: ………………………………………………………………………………….

11. Giấy phép lao động đã cấp (nếu có) số: ……. ngày …. tháng …… năm ……

12. Thời hạn dự kiến làm việc từ ngày ….. tháng …… năm ….. đến ngày ……. tháng ….. năm …

13. Lý do không cấp/cấp lại giấy phép lao động: ………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố ….. thông báo để (tên doanh nghiệp/tổ chức) biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu Sở LĐTBXH.

GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *