Tổng hợp

Thông báo về việc đăng ký nhận lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng

Thông báo về việc đăng ký nhận lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng

Thông báo về việc đăng ký nhận lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 18B-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP …
——–

Bạn đang xem: Thông báo về việc đăng ký nhận lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: /BHXH-TB

….., ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký nhận lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng

Kính gửi: Ông/Bà ………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ………………………………… kính mời Ông/Bà đến ………………………………… để làm thủ tục đăng ký nhận (1) …………………………………

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần từ ….. giờ đến ……. giờ.

Khi đi, đề nghị mang theo chứng minh thư và thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp để đổi thẻ bảo hiểm y tế mới.

Số điện thoại liên lạc: (2) ……………………….

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

– (1) Nếu là lương hưu thì ghi lương hưu; nếu là trợ cấp BHXH hàng tháng thì ghi rõ tên loại trợ cấp;

– (2) Ghi số điện thoại của bộ phận một cửa BHXH huyện hoặc của đại diện chi trả.

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải thêm các mẫu sau:

– Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ di chuyển nhận lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng – Mẫu số 18A-HSB.

– Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ chờ hưởng lương hưu/trợ cấp hàng tháng – Mẫu số 18C-HSB.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *