Tổng hợp

Thông báo về việc doanh nghiệp chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp

Mục lục

Thông báo về việc doanh nghiệp chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

Số: …………..

Bạn đang xem: Thông báo về việc doanh nghiệp chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp

………, ngày …… tháng ….. năm …….

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT TỒN TẠI DO BỊ CHIA/BỊ HỢP NHẤT/BỊ SÁP NHẬP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Thông báo về việc công ty chấm dứt sự tồn tại do:

(Nội dung này được ghi tương ứng với từng trường hợp)

(1) Đã bị chia thành các công ty sau:

– Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………………

Do ………………………………………………………………… cấp ngày……………………………………

– Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………………

Do …………………………………………………………. cấp ngày…………………………………………..

(2) Đã bị hợp nhất thành công ty sau:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………………

Do ……………………………………………………….. cấp ngày……………………………………………..

(3) Đã bị sáp nhập vào công ty sau:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………………

Do …………………………………………………………. cấp ngày…………………………………………..

Công ty cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
– ……………………….
– ………………………
– ………………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *