Tổng hợp

Thông báo về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Thông báo về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Thông báo về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng ban hành Thông tư số 215/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Mẫu số: 08/CC

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN BAN
HÀNH VĂN BẢN
——–

Bạn đang xem: Thông báo về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: /TB-…

……., ngày ….. tháng …… năm …….

THÔNG BÁO
Về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Căn cứ Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Quyết định số …./QĐ-CT/CCT ngày …. của Cục Thuế/Chi cục Thuế ….. về việc áp dụng biện pháp cưỡng thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với ……….. (tên cơ quan ban hành quyết định cưỡng chế) … thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng:

Đối với: ……

Mã số thuế: ……

Địa chỉ trụ sở kinh doanh: ……

Đăng ký kinh doanh số: …., cấp ngày ……, nơi cấp: ……

Lý do thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng: đơn vị không chấp hành Thông báo tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp số …./TB-CT/CCT ngày ….. của Cục Thuế/Chi cục Thuế …..

Số hóa đơn không còn giá trị sử dụng gồm:

STT

Loại hóa đơn

Ký hiệu mẫu

Ký hiệu hóa đơn

Từ số – đến số

Ghi chú

1

Giá trị gia tăng

01GTKT3/001

AA/13P

0000050 – 0000500

Số hóa đơn
tồn thực tế
chưa sử dụng

Số hóa đơn trên không còn giá trị sử dụng từ ngày …/…./….

Nơi nhận:
– Người nộp thuế (để thực hiện);
– Website ngành thuế;
– Phòng/Đội …. (để thực hiện);
– …..;
– Lưu: VT, QLN.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
BAN HÀNH VĂN BẢN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *