Tổng hợp

Thông tư quy định chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề các nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật

Thông tư quy định chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề các nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật

Thông tư số 11/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Quy định chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề các nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

________________

Bạn đang xem: Thông tư quy định chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề các nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật

Số: 11/2011/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

THÔNG TƯ
Quy định chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung
trình độ Cao đẳng nghề các nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật

————————

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ – CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ – BLĐTBXH ngày 06 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quy định về chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề;

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định và đề nghị của Tổng cục Dạy nghề về việc ban hành chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho các nghề: Khoan khai thác mỏ; Sửa chữa điện máy mỏ; Khoan đào đường hầm; Sửa chữa thiết bị luyện kim; Sửa chữa cơ máy mỏ; Xử lý nước thải công nghiệp; Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến; Gò; Cơ điện tử;

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ Trung cấp nghề và trình độ Cao đẳng nghề đối với các nghề trên như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng:

Thông tư này quy định chương trình khung trình độ Trung cấp nghề và chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề để áp dụng đối với các trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề, trường Đại học, trường Cao đẳng và trường Trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề) công lập và tư thục có đăng ký hoạt động dạy nghề các nghề được quy định tại Thông tư này;

Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề và trình độ Cao đẳng nghề quy định tại Thông tư này không bắt buộc áp dụng đối với các cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 2. Chương trình khung quy định tại Thông tư này bao gồm:

1. Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “ Khoan khai thác mỏ” (Phụ lục 1).

2. Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “Sửa chữa điện máy mỏ” (Phụ lục 2).

3. Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “Khoan đào đường hầm” (Phụ lục 3).

4. Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “Sửa chữa thiết bị luyện kim” (Phụ lục 4).

5. Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “Sửa chữa cơ máy mỏ” (Phụ lục 5).

6. Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “Xử lý nước thải công nghiệp” (Phụ lục 6).

7. Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “Vận hành tổ máy phát điện Diesel” (Phụ lục 7).

8. Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến” (Phụ lục 8).

9. Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “Gò” (Phụ lục 9).

10. Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “Cơ điện tử” (Phụ lục 10).

Điều 3. Trách nhiệm xây dựng chương trình dạy nghề:

Căn cứ quy định tại Thông tư này, Hiệu trưởng các trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề, trường Đại học, trường Cao đẳng và trường Trung cấp chuyên nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề cho các nghề được quy định tại Thông tư này tổ chức xây dựng, thẩm định, duyệt chương trình dạy nghề của trường.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2011.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức Chính trị – Xã hội và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề, trường Đại học, trường Cao đẳng và trường Trung cấp chuyên nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ Trung cấp nghề và trình độ Cao đẳng nghề cho các nghề được quy định tại Thông tư này và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các
Uỷ ban của Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung uơng của các đoàn thể;
– HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– Công báo Website Chính phủ (2 b);
– Lưu Vụ Pháp chế, VP, TCDN (20 b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Ngọc Phi

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *