Tổng hợp

Tờ khai đề nghị khôi phục hộ chiếu mới nhất

Mục lục

Tờ khai đề nghị khôi phục hộ chiếu mới nhất

Tờ khai đề nghị khôi phục hộ chiếu mới nhất hiện nay được thực hiện theo mẫu TK04 ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an.

Mẫu tờ khai đề nghị khôi phục mã số thuế là biểu mẫu được dùng cho công dân Việt Nam xin được khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông bị mất ở trong nước. Nội dung trong mẫu TK04 cần trình bày rõ các thông tin cơ bản như: tên tuổi, nơi cư trú, thông tin về hộ chiếu đề nghị khôi phục, lý do đề nghị khôi phục hộ chiếu. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Tờ khai đề nghị khôi phục hộ chiếu, mời các bạn tải tại đây.

Tờ khai đề nghị khôi phục hộ chiếu mới nhất

Bạn đang xem: Tờ khai đề nghị khôi phục hộ chiếu mới nhất

Mẫu TK04
Ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ KHÔI PHỤC HỘ CHIẾU

(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông bị mất ở trong nước)(1)

1. Họ và tên (chữ in hoa)………………………………………….. 2. Giới tính: Nam □ Nữ □

3. Sinh ngày…… tháng…… năm………… Nơi sinh (tỉnh, thành phố)…………………………..

4. Số ĐDCN/CMND(2)……………………………………….. Ngày cấp…../…../……….

5. Nơi cư trú hiện tại …………………………… ……………………………………………………

…………………………………………………… ……………………………………………………

6. Số điện thoại ………………………………… …………………….………………………..……..

7. Thông tin về hộ chiếu đề nghị khôi phục:

Số hộ chiếu ………………………… ngày cấp ………/………/…………………………………..

Thời hạn ………/………/………… Cơ quan cấp: ………………………………………………….

8. Lý do đề nghị khôi phục hộ chiếu(3):

…………………………………………………… ……………………………………………………

…………………………………………………… ……………………………………………………

…………………………………………………… ……………………………………………………

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật./.

Làm tại……..……, ngày…. tháng…. năm….

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách viết mẫu TK04

(1) Người đề nghị điền đầy đủ thông tin ghi trong mẫu.

(2) Điền số định danh cá nhân, số Thẻ căn cước công dân hoặc số Chứng minh nhân dân.

(3) Ghi rõ lý do, thời gian, địa điểm, hoàn cảnh… bị mất, tìm lại được hộ chiếu.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *