Tổng hợp

Tờ trình tổ chức lại giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập

Mục lục

Tờ trình tổ chức lại giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu tờ trình tổ chức lại giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập được chúng tôi tổng hợp chi tiêt, chính xác nhất. Mẫu tờ trình tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập là mẫu tờ trình được cơ quan đơn vị lập ra xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền xin được tổ chức lại hoặc xin được giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập vì một số lý do nào đó. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 103/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ (NẾU CÓ)…
TÊN CƠ SỞ TGXH …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Bạn đang xem: Tờ trình tổ chức lại giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập

….., ngày …. tháng ….. năm 20

TỜ TRÌNH
Về việc……………………………..

Kính gửi:………………………………………………………………………………..

1. Tình hình hoạt động của cơ sở

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Sự cần thiết tổ chức lại/lý do giải thể

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Cơ sở pháp lý của việc tổ chức lại, giải thể

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và các cá nhân có liên quan đối với việc thực hiện phương án tổ chức lại, giải thể đơn vị và thời hạn xử lý

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Kiến nghị

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *