Tổng hợp

Từ để hỏi

Từ để hỏi

When, where, why, how, which, whose, who, what là những từ để hỏi thông dụng nhất. Nếu đang học và tìm hiểu về tiếng Anh. Thì đây chắc hẳn là bài viết dành cho bạn.

1. Từ để hỏi với when, where, why, how thì chúng ta có công thức như sau:

Trường hợp 1:

Từ để hỏi + trợ động từ (do, have,…) + S + động từ.

Bạn đang xem: Từ để hỏi

Từ để hỏi

When does the film start? (Khi nào thì phim bắt đầu?)

Trường hợp 2:

Từ để hỏi + be + S

When was the exam? (Khi nào kiểm tra?)

2. Từ để hỏi là which whose, chúng ta sẽ áp dụng như sau:

Which/ whose + N + trợ động từ/ be.

Whose coat is this? (Cái áo này của ai?)

Lưu ý: Chúng ta cũng có thể sử dụng what với tính từ, gần giống nghĩa như which:

What/ which sports do you play? (Bạn chơi môn thể thao nào?)

3. Với từ để hỏi là who, what, whichwhose, chúng ta cũng có thể dùng như sau:

Who do you live with? (Anh sống chung với ai?)

What is your address? (Địa chỉ của anh là gì?)

Which restaurant do you prefer? (Anh thích nhà hàng nào?)

Whose books are there? (Những cuốn sách này của ai?)

How long, how many…

4. Một vài ví dụ cho câu hỏi với how:

How often do you check your email? (Anh thường kiểm tra mail như thế nào?)

How many people did you invite? (Anh mời bao nhiêu người?)

5. Chúng ta dùng how long, how far how often với công thức như sau:

How long/ far/ often + trợ động từ + V?

How long does the film last? (Bô phim kéo dài bao lâu?)

6. How far cũng có thề được dùng như sau:

How far + be + it + from A to B?

How far is it from your home your office? (Từ nhà anh đến văn phòng bao xa?)

Hay : How far + be + A from B?

How far is your home from your office? (Từ nhà anh đến văn phòng bao xa?)

7. Sử dụng how much trong theo những công thức như sau:

How much + trợ động từ + S + V?

How much did  you pay? (Anh trả bao nhiêu?)

How much + be + S?

How much was the ticket? (Vé này giá bao nhiêu?)

How much + danh từ không đếm được +  trợ động từ + V?

How much money have you spent? (Anh chi bao nhiêu tiền?)

8. Cách sử dụng how many:

How many + danh từ số nhiều + trợ động từ + S + V?

How many tickets did you buy? (anh mua bao nhiêu vé?)

How many + danh từ số nhiều + V?

How many people live in your house? (Nhà anh có bao nhiêu người?)

Chuyên mục “Từ để hỏi do giáo viên tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ SGV  tổng hợp.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *