Tổng hợp

Ý kiến Ban chấp hành Công đoàn về thang, bảng lương của doanh nghiệp

Ý kiến Ban chấp hành Công đoàn về thang, bảng lương của doanh nghiệp

Liên đoàn lao động …..
CĐCS Công ty ……………

Số : …. /CV-CĐ

Ý kiến Ban chấp hành Công đoàn về thang,
bảng lương của công ty ………

Bạn đang xem: Ý kiến Ban chấp hành Công đoàn về thang, bảng lương của doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

…….., ngày…..tháng…..năm…..

Kính gửi : Phòng Lao động Thương binh Xã hội …..

Công đoàn Công ty …………………………………………. được thành lập ngày ………….. theo Quyết định số ……/QĐ-LĐLĐ của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động ………….

Ban chấp hành Công ty …………………………………… đã tổ chức chức họp ngày ………………. để lấy ý kiến về thang, bảng lương của Công ty và đã thống nhất một số ý kiến như sau :

(Ghi chú : nội dung cần góp ý)

1. Về mức lương tối thiểu mà doanh nghiệp đã xây dựng có phù hợp với tình hình đơn vị và tình hình thực tế hiện nay chưa, Ban chấp hành Công đoàn có ý kiến gì không).

2. Về ngạch lương : Các ngạch lương mà doanh nghiệp xây dựng đã phù hợp chưa (chú ý đến khoảng cách giữa các ngạch).

3. Về bậc lương : Số lượng các bậc, khoảng cách giữa các bậc lương

có phù hợp chưa? (chú ý tránh trường hợp khoảng cách hệ số lương giữa các bậc có sự chânh lệch không nhiều)

4. Thời hạn nâng lương : nâng lương theo định kỳ (chú ý thời gian nâng lương) và nâng lương trước thời hạn (điều kiện để xét nâng lương trước thời hạn).

Ý kiến biếu quyết của tập thể Ban chấp hành công đoàn Công ty ……………………. nhất trí ……………………%.

TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *