Tổng hợp

Công văn 1608/TTCP-TCCB

Công văn 1608/TTCP-TCCB

Công văn 1608/TTCP-TCCB năm 2013 hướng dẫn thủ tục thống nhất bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra tỉnh do Thanh tra Chính phủ ban hành.

THANH TRA CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

Bạn đang xem: Công văn 1608/TTCP-TCCB

Số: 1608/TTCP-TCCB
V/v hướng dẫn thủ tục thống nhất bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra tỉnh

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

Kính gửi:

– Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
– Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Khoản 2, Điều 17, Điều 20 Luật Thanh tra năm 2010 quy định Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang Bộ, Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) trước khi bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức phải có sự thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ; ngày 12/9/2011, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư 08/2011/TT-TTCP và Thông tư số 09/2011/TT-TTCP quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để đảm bảo thực hiện thống nhất, Tổng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thủ tục thống nhất bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra tỉnh như sau:

Trước khi xem xét, quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra tỉnh, Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản đề nghị thống nhất bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra tỉnh gửi Tổng Thanh tra Chính phủ (kèm theo Hồ sơ bổ nhiệm). Việc xem xét, bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra tỉnh phải đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 08/2011/TT-TTCP và Thông tư số 09/2011/TT- TTCP ngày 12/9/2011 của Thanh tra Chính phủ.

Hồ sơ bổ nhiệm gồm: Sơ yếu lý lịch cán bộ theo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương; Bản nhận xét, đánh giá đối với nhân sự có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhân sự; Bản sao Bản kê khai tài sản, thu nhập và các loại bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu của tiêu chuẩn bổ nhiệm (có chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhân sự).

Đối với trường hợp miễn nhiệm (do cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển, bố trí, phân công công tác khác mà không được kiêm nhiệm chức vụ cũ), cách chức Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra tỉnh; Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản đề nghị thống nhất miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra tỉnh gửi Tổng Thanh tra Chính phủ (Văn bản cần nêu rõ lý do miễn nhiệm, cách chức và gửi kèm theo các văn bản có liên quan).

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét, có Văn bản thống nhất (hoặc không thống nhất) bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra tỉnh gửi Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp cần thiết, Thanh tra Chính phủ sẽ trao đổi trực tiếp với Bộ, với tỉnh.

Trên đây là hướng dẫn về thủ tục thống nhất bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đề nghị Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo TTCP;
– Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Thanh tra tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Website Thanh tra Chính phủ;
– Lưu: VT, TCCB.

TỔNG THANH TRA

Huỳnh Phong Tranh

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *