Tổng hợp

Công văn 2685/BNN-KH

Công văn 2685/BNN-KH

Công văn 2685/BNN-KH về xây dựng báo cáo phục vụ Hội nghị bàn về giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu gạo và thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Bạn đang xem: Công văn 2685/BNN-KH

Số: 2685/BNN-KH
V/v: Xây dựng báo cáo phục vụ Hội nghị bàn về giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu gạo và thủy sản.

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

– Tổng cục Thủy sản;
– Cục Trồng trọt.

Theo đề nghị của Bộ Công thương tại công văn số 4924/BCT-XNK ngày 6/6/2013 về việc tổ chức Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu gạo và thủy sản và chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:

1. Cục Trồng trọt báo cáo về tình hình sản xuất, tạm trữ, chế biến, chất lượng, thương hiệu gạo.

2. Tổng cục Thủy sản báo cáo tình hình sản xuất, chế biến, chất lượng, thương hiệu tôm và cá tra; tình hình xây dựng Nghị định của Chính phủ về sản xuất và tiêu thụ cá tra.

Báo cáo được lập gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Kế hoạch) số 2 Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội qua đường công văn và hộp thư điện tử: [email protected] trước ngày 13 tháng 6 năm 2013 để tổng hợp thành báo cáo phục vụ Hội nghị.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm để báo cáo được lập có chất lượng và gửi về Bộ đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– TT. Nguyễn Thị Xuân Thu (b/c);
– Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Duy Vĩnh

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *