Tổng hợp

Công văn 2695/BHXH-CSYT

Công văn 2695/BHXH-CSYT

Công văn 2695/BHXH-CSYT năm 2013 áp dụng mức lương cơ sở trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

Bạn đang xem: Công văn 2695/BHXH-CSYT

Số: 2695/BHXH-CSYT
V/v áp dụng mức lương cơ sở trong thanh toán chi phí KCB BHYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

Kính gửi:

– Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
– Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến.

Ngày 27/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2013/NĐ-CP về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Sau khi có ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn số 4105/BYT-BH ngày 10/7/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng đẫn như sau:

1. Từ ngày 01/7/2013 mức lương tối thiểu theo quy định của Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế quy định mức đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế được gọi là mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở làm căn cứ xác định mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng và mức chi trả chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp là 1.150.000 đồng.

2. Người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh đúng quy định, ra viện từ ngày 01/7/2013 trở đi và có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (172.500 đồng) không phải thực hiện cùng chi trả.

3. Đối với các dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn thực hiện cho người bệnh bảo hiểm y tế từ ngày 01/7/2013 trở đi: Mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn của một số đối tượng theo Quy định là 40 tháng lương tối thiểu và bằng 46.000.000 đồng (bốn mươi sáu triệu đồng).

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến hướng dẫn các cơ sở sử dụng lao động, các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh để thực hiện, đảm bảo quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
– Vụ BHYT, Bộ Y tế;
– Sở Y tế các tỉnh, Tp trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT);
– Các Ban: Chi, KHTC, KT, DVT;
– Lưu: VT, CSYT (5b).

TL. TỔNG GIÁM ĐÓC
TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT

Phạm Lương Sơn

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *