Tổng hợp

Công văn 3134/BNN-TCCB

Công văn 3134/BNN-TCCB

Công văn 3134/BNN-TCCB năm 2013 điều chỉnh vị trí và hình thức tuyển dụng viên chức do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

Bạn đang xem: Công văn 3134/BNN-TCCB

Số: 3134/BNN-TCCB
V/v: điều chỉnh vị trí và hình thức tuyển dụng viên chức

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Trưởng Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II

Trả lời Văn bản số 31/TCBQLNN II ngày 04/3/2013 của Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II về việc tuyển dụng viên chức năm 2013, Bộ đã có văn bản số 1283/BNN-TCCB ngày 07/3/2013 đồng ý để Trường tổ chức tuyển dụng 24 viên chức trong đó thi tuyển 10 viên chức và xét tuyển 14 viên chức.

Ngày 04/7/2012, Trường có Văn bản số 105/TCBQLNN II, về việc xin điều chỉnh số lượng và hình thức tuyển dụng viên chức tại vị trí kế toán của Trường từ thi tuyển sang xét tuyển.

Sau khi xem xét, Bộ đồng ý với đề nghị của Trường giảm 01 chỉ tiêu tuyển dụng. Như vậy, chỉ tiêu tuyển dụng của Trường năm 2013 bao gồm 23 viên chức trong đó thi tuyển 8 viên chức, xét tuyển 15 viên chức.

Căn cứ vào các văn bản của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ tại văn bản số 1283/BNN-TCCB ngày 07/3/2013 về việc tuyển dụng viên chức, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II có trách nhiệm thực hiện và báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ)./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, TCCB

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Nguyễn Minh Nhạn

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *