Tổng hợp

Công văn 3604/VPCP-KTN

Công văn 3604/VPCP-KTN

Công văn 3604/VPCP-KTN về Dự án tuyến đường nối quốc lộ 1A đi Khu công nghiệp Hòa Tâm, tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Bạn đang xem: Công văn 3604/VPCP-KTN

Số: 3604/VPCP-KTN
V/v Dự án tuyến đường nối quốc lộ 1A đi Khu công nghiệp Hòa Tâm, tỉnh Phú Yên.

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Công Thương;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (văn bản số 565/UBNĐ-ĐTXD ngày 01 tháng 3 năm 2013), ý kiến của Bộ Công Thương (văn bản số 2290/BCT-KH ngày 19 tháng 3 năm 2013), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1733/BKHĐT-QLĐT ngày 19 tháng 3 năm 2013) về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với Dự án tuyến đường nối quốc lộ 1A (Phú Khê) đi Khu công nghiệp Hòa Tâm (Phước Tân), tỉnh Phú Yên (Dự án), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xác định nguồn vốn thực hiện Dự án.

– Về việc chỉ định thầu, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 167/TB-VPCP ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
– Các Bộ: GTVT, Tài chính;
– VPCP: BTCN, các PCN trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, V.III, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Vũ

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *