Tổng hợp

Công văn 3783/NHNN-TD

Công văn 3783/NHNN-TD

Công văn 3783/NHNN-TD về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay phục vụ chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm, cá tra và tôm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Bạn đang xem: Công văn 3783/NHNN-TD

Số: 3783/NHNN-TD
V/v điều chỉnh giảm lãi suất cho vay phục vụ chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm, cá tra và tôm

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

– Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;
– Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
– Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
– Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
– Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1149/TTg-KTN ngày 08/8/2012 và Thông báo số 418/TB-VPCP ngày 21/12/2012 của Văn phòng Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 5294/NHNN-TD ngày 20/8/2012, công văn số 6341/NHNN-TD ngày 03/10/2012 và công văn số 210/NHNN-TD ngày 09/01/2013, 5 ngân hàng thương mại nhà nước đã triển khai thực hiện việc giãn nợ tối đa 24 tháng, hạ lãi suất đối với các khoản vốn đã cho vay, cho vay mới với lãi suất thị trường thấp nhất (11%) cho các hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển sản xuất chăn nuôi, giết mổ để cấp đông, chế biến thịt lợn, thịt gia cầm, nuôi và chế biến cá tra, tôm xuất khẩu.

Hiện nay, mặt bằng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với 5 lĩnh vực ưu tiên (trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn) đã giảm và tối đa ở mức 10%/năm (theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư số 10/2013/TT-NHNN ngày 10/5/2013). Để chính sách đối với chăn nuôi và thủy sản phát huy được hiệu quả tích cực và phù hợp với diễn biến lãi suất trên thị trường hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị 5 ngân hàng thương mại nhà nước có tên nêu trên thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chính sách cho vay phục vụ chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm, cá tra và tôm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Thực hiện cho vay đối với các đối tượng được hưởng chính sách theo công văn số 1149/TTg-KTN ngày 08/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ với lãi suất tối đa 10%/năm theo đúng quy định tại Thông tư số 10/2013/TT-NHNN ngày 10/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Xem xét, điều chỉnh giảm lãi suất đối với các khoản cho vay trong lĩnh vực chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm, cá tra và tôm được giải ngân trước ngày 13/5/2013 và còn trong hạn về mức tối đa 10%/năm.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các ngân hàng thương mại nhà nước phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng CP;
– Các Phó Thủ tướng CP;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban lãnh đạo NHNN;
– Bộ Nông nghiệp và PTNT;
– NHNN chi nhánh các tỉnh, TP;
– Vụ Chính sách tiền tệ;
– Cơ quan Thanh tra, giám sát NH;
– Lưu: VP, Vụ TD.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Đồng Tiến

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *