Tổng hợp

Công văn 4325/BGDĐT-GDQP

Công văn 4325/BGDĐT-GDQP

Công văn 4325/BGDĐT-GDQP năm 2013 góp ý dự thảo Danh sách liên kết giáo dục quốc phòng – an ninh của các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

Bạn đang xem: Công văn 4325/BGDĐT-GDQP

Số: 4325/BGDĐT-GDQP
V/v: Góp ý dự thảo Danh sách liên kết GDQP-AN các cơ sở GDĐH;

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013

Kính gửi: Các đơn vị chủ quản và liên kết môn học giáo dục quốc phòng – an ninh

1.1. Thông tư số 25/2009/TT-BGDĐT ngày 24/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sửa đổi, bổ sung Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP-AN), quy định tại Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008 của Bộ trưởng-Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về liên kết giáo dục quốc phòng – an ninh của các cơ sở giáo dục đại học đến nay đã được 4 năm.

Trong 4 năm qua Thông tư số 25/2009/TT-BGDĐT ngày 24/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sửa đổi, bổ sung Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng – an ninh, quy định tại Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về liên kết giáo dục quốc phòng – an ninh của các cơ sở giáo dục đại học đã được triển khai thực hiện tương đối tốt, tạo điều kiện hỗ trợ việc nâng cao chất lượng, hiệu quả Giáo dục quốc phòng – an ninh trong các trường đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Thông tư số 25/2009/TT-BGDĐT ngày 24/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã bộc lộ một số hạn chế cần phải được sửa đổi, thay thế.

1.2. Trong Thông tư số 25/2009/TT-BGDĐT quy định Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng – an ninh, quy mô trường, lớp tăng nhưng đội ngũ giảng viên GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng chưa được đào tạo. Hiện nay đội ngũ giảng viên GDQP-AN nòng cốt vẫn chỉ là sĩ quan quân đội biệt phái đang công tác tại các trung tâm GDQP-AN sinh viên và một số trường đại học, cao đẳng. Trong quá trình thực hiện liên kết, để đảm bảo chất lượng dạy và học môn học GDQP-AN, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhiều lần điều chỉnh để phù hợp năng lực đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết GDQP-AN.

1.3. Trong 4 năm qua, một số trung tâm GDQP-AN sinh viên được xây dựng, hoàn thiện, khả năng đáp ứng nhu cầu học tập môn học GDQP-AN tăng lên, một số cơ sở giáo dục đại học củng cố cơ sở vật chất, bổ sung đội ngủ giảng viên, thành lập khoa, bộ môn GDQP-AN đủ điều kiện, được Bộ cho phép tự tổ chức môn học GDQP-AN tại trường do vậy việc Sửa đổi, bổ sung Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng – an ninh các cơ sở giáo dục đại học là rất cần thiết.

2. Đề nghị các đơn vị chủ quản và các đơn vị liên kết môn học GDQP-AN tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng – an ninh các cơ sở giáo dục đại học (có dự thảo Danh sách kèm theo) và gửi về Vụ Giáo dục Quốc phòng – Bộ Giáo dục và Đào tạo số 49 Đại Cồ Việt Hà Nội, trước ngày 15/7/2013 để hoàn thiện văn bản.

Trân trọng.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để b/c);
– Lưu VT, Vụ GDQP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Thiện Minh

DANH SÁCH

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN VÀ ĐƠN VỊ LIÊN KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH
(Ban hành kèm theo Thông tư s: /2013/QĐ-BGDĐT ngày tháng năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

1

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

Trung tâm GDQP-AN Hà Nội 1

1. Trường ĐHSP Thể dục Thể thao Hà Nội

2. Trường Đại học Công đoàn

3. Trường Đại học Luật Hà Nội

4. Học viện Ngân hàng

5. Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội

6. Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

7. Trường ĐH Hà Nội

8. Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương

9. Học viện Y học cổ truyền Việt Nam

10. Trường ĐH Thành Tây

11. Trường ĐH Dân lập Đông Đô

12. Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật thương mại

13. Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội

14. Trường ĐH FPT

15. Trường ĐH Đại Nam

2

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Trung tâm GDQP-AN Hà Nội 2

1. Trường ĐHSP Hà Nội 2

2. Trường ĐH Thương mại

3. Trường ĐH Ngoại thương

4. Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

5. Trường ĐH Hùng Vương

6. Trường ĐH FPT

7. Viện ĐH Mở Hà Nội

8. Trường ĐH Dân lập Phương Đông

9. Trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP Hồ Chí Minh (Trung tâm tin học Trí Đức)

10. Trường ĐH Lao động Xã hội (hệ đại học)

11. Trường ĐH Thủy lợi

12. Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Phúc

13. Trường CĐ Công nghiệp Phúc Yên

14. Trường CĐ In Hà Nội

15. Trường CĐ Cơ điện

16. Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Vĩnh Phúc

17. Học viện Chính sách và Phát triển

18. Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

3

Đại học Quốc gia Hà Nội Trung tâm GDQP-AN ĐHQG Hà Nội

1. Các trường thành viên thuộc ĐH Quốc gia HN

2. Trường ĐH Lao động Xã hội (hệ liên thông)

3. Nhạc viện Hà Nội

4. Trường CĐ Xây dựng số 1

4

Đại học Thái Nguyên

Trung tâm GDQP-AN Thái Nguyên

1. Các trường thuộc ĐH Thái Nguyên

2. Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc

3. Trường CĐ Y tế Thái Nguyên

4. Trường CĐ Thương mại Du lịch

5

Trường ĐH Hải Phòng

Trung tâm GDQP-AN Hải Phòng

1. Trường ĐH Hải Phòng

2. Trường ĐH Dân lập Hải Phòng

3. Trường CĐ Công nghệ Viettronics

4. Trường CĐ Cộng đồng Hải Phòng

5. Trường CĐ Giao thông Vận tải Trung ương 2

6. Trường CĐ Hàng hải

6

Trường ĐH Vinh

Trung tâm GDQP-AN Vinh

1. Trường ĐH Vinh

2. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh

3. Trường ĐH Y Nghệ An

4. Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An

5. Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân

7

Đại học Huế

Trung tâm GDQP-AN TP Huế

1. Các trường thuộc ĐH Huế

2. Trường CĐSP Thừa Thiên – Huế

3. Trường CĐ Công nghiệp Huế

4. Trường CĐ Xây dựng Thừa Thiên – Huế

5. Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật thương mại (cơ sở 2)

8

Trung tâm GDQP-AN

Trường Quân sự Quân khu 5

1. Các trường thuộc Đại học Đà Nẵng

2. Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

3. Trường ĐH Duy Tân (hệ đại học)

4. Trường ĐH Phan Chu Trinh

5. Trường CĐ Lương thực – Thực phẩm

6. Trường CĐ Kỹ thuật Y tế Trung ương 2

7. Trường ĐH Đông Á

8. Trường CĐDL Kinh tế – Kỹ thuật Đông Du

9. Trường CĐ Nội vụ (cơ sở 2)

10. Trường CĐ Công nghệ TT hữu nghị Việt- Hàn

11. Trường CĐ Giao thông Vận tải II

12. Trường CĐ Thương mại.

9

Trường Đại học Nha Trang Trung tâm GDQP-AN
Khánh Hòa

1. Trường Đại học Nha Trang

2. Trường CĐ Y tế Khánh Hòa

10

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Trung tâm GDQP-AN

1. Các trường thuộc ĐH Quốc gia TP HCM

2. Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

3. Trường ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh

4. Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh

5. Trường ĐH Giao thông Vận tải (cơ sở 2)

6. Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh

7. Trường ĐHSP Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

8. Học viện CN Bưu chính Viễn thông

9. Trường ĐH Văn hóa TP Hồ Chí Minh

10. Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM

11. Trường CĐ Tài chính Hải quan

12. Trường CĐ Viễn Đông

11

Trung tâm GDQP-AN

Trường Quân sự Quân khu 7

1. Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP HCM

2. Trường ĐHDL Ngoại ngữ – Tin học TP HCM

3. Trường ĐHSP Thể dục Thể thao TP HCM

4. Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật

5. Trường CĐ Phát thanh Truyền hình 2 TP HCM

6. Trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long An

7. Trường ĐH FPT (CS tại TP HCM 2011)

8. Trường CĐ VH Nghệ thuật Du lịch Sài Gòn

9. Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP HCM

10. Trường CĐ Kinh tế – KT Phú Lâm

12

Trường ĐH Tây Nguyên Trung tâm GDQP-AN Tây Nguyên

1. Trường ĐH Tây Nguyên

2. Trường CĐSP Đăk Lăk

3. Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Đăk Lăk

4. Trường CĐ Y tế Đăk Lăk

13

Trường Đại học Cần Thơ

Trung tâm GDQP-AN Cần Thơ

1. Trường ĐH Cần Thơ

2. Trường ĐH Tây Đô

3. Trường ĐH Y – Dược cần Thơ

4. Trường CĐ Y tế Cần Thơ

14

Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự

Trung tâm GDQP-AN Bắc Giang

1. Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự

2. Trường CĐ Kỹ thuật Công Nghiệp

15

Trường Đại học Hồng Đức

Trung tâm GDQP-AN Thanh Hóa

1. Trường ĐH Hồng Đức

2. Trường ĐH Công nghiệp TP HCM (cơ sở tại Thanh Hóa)

3. Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa

4. Trường CĐ Tài nguyên Môi trường Miền Trung

5. Trường CĐ Thể dục Thể thao Thanh Hóa

6. Trường CĐ Y tế Thanh Hóa

16

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

1. Trường ĐHSP Hà Nội

2. Trường ĐH Dân lập Thăng Long

3. Trường ĐH Điện lực

4. Trường CĐ Điện tử – Điện lạnh

5. Trường CĐ Công nghệ Hà Nội

6. Trung tâm VNIT ĐH QG TP HCM

17

Trường Đại học Mỏ – Địa chất

1. Trường ĐH Mỏ – Địa chất

2. Học viện Ngoại giao

3. Trường CĐ Nội vụ

4. Trường CĐ Du lịch Hà Nội

18

Trường Đại học Giao thông vận tải

1. Trường ĐH Giao thông Vận tải

2. Trường Đại học Nguyễn Trãi

3. Học viện Quản lý giáo dục

4. Trường CĐ Múa Việt Nam

5. Trường CĐ Cộng đồng Hà Nội

6. Trường CĐ KT Công nghiệp Bách khoa

19

Học viện Kỹ thuật Mật mã

1. Học viện Kỹ thuật mật mã

2. Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị

20

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

1. Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội

2. Trường CĐ Xây dựng Công trình đô thị

3. Trường CĐ Dệt may thời trang Hà Nội

4. Trường CĐ Tài chính Quản trị Kinh doanh Hưng Yên

21

Trường Đại học Hàng hải

1. Trường Đại học Hàng hải

2. Trường ĐH Y Hải Phòng

22

Trường ĐH Lâm nghiệp

1. Trường ĐH Lâm nghiệp

2. Trường CĐ Cộng đồng Hà Tây

3. Trường CĐ Nông nghiệp và PTNT Bắc bộ

4. Trường CĐ Việt Hung

23

Trường Đại học Y Hà Nội

1. Trường ĐH Y Hà Nội

2. Trường ĐH Y tế công cộng

3. Trường CĐ Y tế Hà Nội

24

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

1. Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội

2. Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuât – Công nghiệp

25

Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

1. Trường ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh

2. Trường CĐ Công nghệ Bắc Hà

3. Trường CĐ Thuỷ sản

4. Trường CĐ Ngoại ngữ Công nghệ Việt Nhật

5. Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên (Cơ sở tại Bắc Ninh)

26

Học viện Kỹ thuật quân sự

1. Học viện Kỹ thuật quân sự

2. Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội

3. Trường CĐ Đại Việt

4. Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà

27

Trường Đại học Xây Dựng

1. Trường ĐH Xây dựng

2. Viện Đại học Mở Hà Nội (hệ liên thông)

3. Trường CĐ Truyền hình

4. Viện ĐH Mở HN, hệ liên thông

28

Trường Đại học Quảng Nam

1. Trường ĐH Quảng Nam

2. Trường CĐ Phương Đông

3. Trường CĐ Y tế Quảng Nam

4. Trường CĐ Công kỹ nghệ Đông Á Quảng Nam

29

Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

1. Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh

2. Trường ĐH Ngân hàng

3. Trường ĐH Ngoại thương TP HCM

4. Trường ĐH Văn Hiến

5. Nhạc viện TP Hồ Chí Minh

6. Trường CĐSP Trung ương TP HCM

7. Trường CĐBC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

30

Trường ĐH Y – Dược TP Hồ Chí Minh

1. Trường ĐH Y – Dược TP Hồ Chí Minh

2. Trường ĐH Hùng Vương

3. Trường ĐH Hoa Sen

4. Trường CĐ Công nghệ thông tin TP HCM

5. Trường CĐ Kinh tế Công nghệ TP HCM

6. Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Miền Nam

31

Trung tâm GDQP – AN

Đại học Trà Vinh

1. Trường ĐH Trà Vinh

2. Trường ĐH Kiến trúc TP HCM (Phân hiệu 2)

3. Trường CĐ Y tế Trà Vinh

32

Trường ĐH Trần Đại Nghĩa

1. Trường ĐH Văn Lang

2. Trường ĐH Mở TP HCM

3. Trường ĐH Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh

4. Trường ĐH Tài chính Marketing

5. Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP Hồ Chí Minh

6. Trường CĐ Cao Thắng

7. Trường CĐ Điện lực

8. Trường CĐ Kinh tế TP Hồ Chí Minh

33

Trung tâm GDQP-AN

(Trường Cao đẳng nghề số 8 – Bộ Quốc phòng)

1. Trường CĐKT Công nghệ Đồng Nai

2. Trường CĐ Công nghệ và quản trị SoNadezi

3. Trường CĐ Y tế Đồng Nai

4. Trường CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai

5. Trường ĐH Bà Rịa Vũng Tàu

6. Trường ĐH Dầu khí

34

Trung tâm GDQP-AN
trường QS TP cần Thơ

1. Trường CĐ Cơ điện và Kỹ thuật Nam Bộ

2. Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại Cần Thơ

3. Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Cần Thơ

4. Trường ĐH Kiến trúc (Phân hiệu tại Cần Thơ)

35

Trung tâm GDQP-AN
trường ĐH Tôn Đức Thắng

1 .Trường ĐH Tôn Đức Thắng

2. Trường ĐH CNTT Gia Định

3. Trường ĐH TDTT TP Hồ Chí Minh

36

Trung tâm GDQP trường ĐH Bình Dương

1. Trường ĐH Bình Dương

2. Trường ĐH Thủy lợi (Cơ sở tại Bình Dương)

37

Trường ĐH Lao động – Xã hội Cơ sở II

1. Trường ĐH Lao động Xã hội CS2

2. Trường CĐ Giao thông Vận tải TP HCM

3. Trường CĐ Lý Tự Trọng

38

Trường ĐH Quảng Nam

1. Trường CĐ CKN Đông Á Quảng Nam

2. Trường CĐ Phương Đông Quảng Nam

3. Trường CĐ Y tế Quảng Nam

39

Trung tâm GDQP-AN

Trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng

1. Trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng

2. Trường CĐ Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

40

Trung tâm GDQP-AN

Trường CĐ Công nghệ và KT Ô tô

1. Trường CĐ Công nghệ và KT Ô tô

2. Trường ĐH Việt Hung

3. Học viện Ngân hàng (Hệ CĐ)

41

Trung tâm GDQP-AN

Trường SQ Thông tin

1. Trường ĐH Thái Bình Dương

2. Trường ĐH Mở TP HCM (Cơ sở tại TP Nha Trang)

3. Trường CĐ Sư phạm TW Nha Trang

4. Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *