Tổng hợp

Công văn 5835/BGDĐT-KTKĐCLGD

Mục lục

Công văn 5835/BGDĐT-KTKĐCLGD

Công văn 5835/BGDĐT-KTKĐCLGD hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2012 – 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

————

Bạn đang xem: Công văn 5835/BGDĐT-KTKĐCLGD

Số: 5835/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
khảo thí và kiểm định CLGD
năm học 2012 – 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2012

Kính gửi:

– Các sở giáo dục và đào tạo;

– Các trường trung cấp chuyên nghiệp.

Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 – 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2012 – 2013 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp như sau:

Phần I
CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD).

2. Đẩy mạnh bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục các cấp; tăng cường năng lực cho các phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục tại các sở GDĐT.

3. Triển khai tổ chức nghiêm túc, trật tự, an toàn các kỳ thi năm học 2012 – 2013; tiếp tục nghiên cứu, đổi mới công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và bồi dưỡng các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực.

4. Tiếp tục triển khai KĐCLGD đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Từng bước triển khai KĐCLGD trung tâm giáo dục thường xuyên và trường trung cấp chuyên nghiệp.

5. Tiếp tục triển khai Chương trình quốc tế đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông, Chương trình quốc tế đánh giá học sinh tiểu học và các chương trình đánh giá quốc gia, quốc tế khác.

6. Tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2014 và Olympic Sinh học quốc tế năm 2016 tại Việt Nam.

Phần II
CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Công tác khảo thí

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 8 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục trong chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi.

1. Đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013

a) Thực hiện tổng kết, đánh giá và tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với những hạn chế, yếu kém của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp khắc phục để tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2013; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tiêu cực trong các khâu tổ chức thi, đặc biệt là công tác coi thi;

b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng tăng cường sự giám sát của xã hội và các bên liên quan trong tổ chức thi, bổ sung các chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi;

c) Tổ chức tập huấn kỹ nghiệp vụ thi để cán bộ, giáo viên tham gia các khâu tổ chức thi nắm vững và thực hiện đúng quy chế, quy định, nhất là trong công tác coi thi;

d) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo để đảm bảo kết nối thông tin thông suốt, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, tổ chức thi từ Trung ương đến địa phương;

đ) Chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện để tổ chức trật tự, an toàn tất cả các khâu: in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét duyệt kết quả; đồng thời, có các phương án dự phòng các rủi ro có thể xảy ra.

2. Đối với Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi chọn và tập huấn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực

a) Tổ chức thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và kỳ thi chọn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; tiếp tục triển khai thi 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) đối với các môn ngoại ngữ trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia;

b) Tiếp tục cải tiến công tác tổ chức tập huấn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực: tăng thời gian tập huấn; tăng số lượng học sinh tham gia thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế (dự kiến mỗi môn tăng từ 3 – 5 học sinh) để tạo sự cạnh tranh và động lực phấn đấu cho học sinh;

c) Tiếp tục thực hiện chính sách tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng đối với học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; bổ sung chính sách ưu đãi đối với học sinh đoạt giải Olympic quốc tế, khu vực và học sinh đoạt giải Cuộc thi sáng tạo khoa học – kỹ thuật trong nước và quốc tế.

3. Tổng kết Chương trình quốc tế đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông (PISA) và Chương trình quốc tế đánh giá học sinh tiểu học (PASEC) năm 2012; xây dựng đề án, kế hoạch tổ chức PISA năm 2015; triển khai Chương trình đánh giá quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 9 năm học 2012 – 2013 ở các môn Toán, Ngữ văn, Sinh học và Tiếng Anh.

4. Tích cực chuẩn bị tổ chức và tham dự Olympic Hóa học quốc tế năm 2014 tại Việt Nam (IChO 2014). Cụ thể như sau:

a) Trong năm 2012, hoàn thiện Đề án tổ chức IChO 2014, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành Thông tư Liên tịch quy định về kinh phí cho IChO 2014;

c) Giao Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các tổ chức đơn vị liên quan tổ chức IChO 2014;

5. Tích cực xúc tiến công tác chuẩn bị tổ chức Olympic Sinh học quốc tế năm 2016 tại Việt Nam (IBO 2016): xây dựng Đề án tổ chức thi; thành lập Ban chuyên môn; tổ chức thi thiết kế logo; thành lập các cơ quan, bộ phận chỉ đạo và thực hiện; từng bước hoàn thiện các điều kiện tổ chức thi.

II. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về công tác KĐCLGD cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và trường trung cấp chuyên nghiệp. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ các địa phương bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác KĐCLGD.

2. Đẩy mạnh công tác KĐCLGD trường mầm non. Nâng cao chất lượng báo cáo tự đánh giá và mở rộng việc đánh giá ngoài các trường mầm non. Tổ chức tập huấn đánh giá ngoài trường mầm non cho các sở GDĐT. Thực hiện tự đánh giá và đánh giá hằng năm đối với các trường mầm non.

3. Triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài đối với trường tiểu học theo bộ tiêu chuẩn ban hành tại Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐT; đối với trường trung học theo bộ tiêu chuẩn ban hành tại Thông tư 13/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Triển khai tự đánh giá và thí điểm đánh giá ngoài trung tâm giáo dục thường xuyên theo bộ tiêu chuẩn ban hành tại Thông tư 15/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

4. Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên môn để trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác KĐCLGD cho phòng khảo thí và quản lý chất lượng của các sở GDĐT và đơn vị chuyên trách về đảm bảo chất lượng của các trường trung cấp chuyên nghiệp.

5. Thành lập các tổ chức KĐCLGD để tiến hành đánh giá ngoài và công nhận các trường trung cấp chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Phần III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các sở GDĐT, các trường trung cấp chuyên nghiệp xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai; quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị để thực hiện theo kế hoạch thời gian năm học 2012 – 2013 và chế độ báo cáo theo quy định của Bộ GDĐT.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh cần báo cáo về Bộ GDĐT (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 30 Tạ Quang Bửu, Hà Nội; e-mail: [email protected]; fax: 04.38683892; điện thoại 04.38684826, 04.38683992) để giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:
– Như trên (để thực hiện);
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng;
– Các đơn vị liên quan thuộc Bộ (để th/h);
– Website Bộ;
– Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Vinh Hiển

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *