Tổng hợp

Công văn 6469/BTC-TCHQ

Công văn 6469/BTC-TCHQ

Công văn 6469/BTC-TCHQ về tính thuế 02 hệ thống máy hủy tiền đóng bánh đã nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

Bạn đang xem: Công văn 6469/BTC-TCHQ

Số: 6469/BTC-TCHQ
V/v tính thuế 02 hệ thống máy hủy tiền đóng bánh

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

– Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
– Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2790/NHNN-QT ngày 23.4.2013 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc tính thuế 02 hệ thống máy hủy tiền và đóng bánh đã nhập khẩu tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh năm 2005, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 2991/TCHQ-GSQL ngày 1.6.2007 và công văn số 937/TCHQ-GSQL ngày 5.3.2008 hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh việc phân loại, tính thuế 02 hệ thống máy hủy tiền và đóng bánh kèm phụ tùng dự phòng của Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhập khẩu. Cụ thể như sau:

– Hệ thống máy hủy tiền và đóng bánh đã được tính thuế theo mức thuế suất 0% (không có tiền thuế phát sinh).

– Số tiền thuế hai Cục Hải quan thông báo cho Ngân hàng nhà nước là tiền thuế của phụ tùng dự phòng (không đồng bộ với máy).

– Sự chênh lệch về tiền thuế của phụ tùng dự phòng giữa 2 địa phương là do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chưa tính thuế cụ thể, chi tiết phần phụ tùng dự phòng theo công văn số 2991/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan (phần khai của Ngân hàng nhà nước về chi tiết phụ tùng có trị giá là 123.057 EUR trong khi tổng trị giá là 156.744 EUR).

Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tính thuế và ra thông báo thuế lô hàng của Ngân hàng nhà nước theo đúng quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Ngân hàng nhà nước Việt Nam biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– T.t Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
– Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Việt Cường

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *