Tổng hợp

Công văn 876/TTg-KTN

Công văn 876/TTg-KTN

Công văn 876/TTg-KTN về tình hình đấu thầu năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-

Bạn đang xem: Công văn 876/TTg-KTN

Số: 876/TTg-KTN
V/v tình hình đấu thầu năm 2012.

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2795/BKHĐT-QLĐT ngày 04 tháng 5 năm 2013, ý kiến các Bộ: Tài chính tại văn bản số 7039/BTC-ĐT ngày 03 tháng 6 năm 2013, Công Thương tại văn bản số 4622/BCT-KH ngày 28 tháng 5 năm 2013 về tình hình đấu thầu năm 2012, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách đấu thầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị số 734/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC; Chỉ thị số 1315/CT-TTg, ngày 03 tháng 8 năm 2011 chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương.

2. Bộ Công Thương chủ trì rà soát, đánh giá hiệu quả của các dự án nhiệt điện, nhiệt điện than trên cả nước áp dụng hình thức tổng thầu EPC, đánh giá năng lực của các tổng thầu đang thực hiện và đề xuất giải pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Các Bộ ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc các quy định hiện hành về đấu thầu nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về xử lý nhà thầu vi phạm, nhà thầu nước ngoài trúng thầu hoạt động tại Việt Nam và tình hình thực hiện công tác đấu thầu hàng năm./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó TTg;
– VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: KTTH, V.III, KGVX;
– Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *