Tổng hợp

Công văn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề

Công văn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề

(1)
(2)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

Số: ……../……….
V/v: Đề nghị thành lập
trường trung cấp nghề …..

Bạn đang xem: Công văn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề

……., ngày …. tháng …. năm 20 ….

Kính gửi: ……………………………………….

– Lý do thành lập trường: ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

– Tên trường trung cấp nghề: …………………………………………………………………….

– Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ………………………………………………………………..

– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………

– Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): ……………………………………………………………

– Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: …………………

– Nhiệm vụ chủ yếu của trường: …………………………………………………………………

– Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: ……………………………………………………………..

– Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: ……………………………………..

– Diện tích đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng: ………………………………..

– Vốn đầu tư: …………………………………………………………………………………………

– Thời hạn hoạt động: ………………………………………………………………………………

(Kèm theo đề án thành lập trường trung cấp nghề)

Đề nghị Bộ, ngành …, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW ……… xem xét quyết định.

(3)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Tên cơ quan ra quyết định thành lập.

(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.

(3) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *