Tổng hợp

Đơn đề nghị mua hóa đơn mới nhất

Mục lục

Đơn đề nghị mua hóa đơn mới nhất

Đơn đề nghị mua hóa đơn là mẫu văn bản quan trọng đối với các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành.

Hiện nay, mẫu đơn đề nghị để mua hóa đơn mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày các thông tin cơ bản của tổ chức, cá nhân đề nghị mua hóa đơn, số lượng hóa đơn chứng từ để mua. Vậy sau đây là mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——–

Bạn đang xem: Đơn đề nghị mua hóa đơn mới nhất

…, ngày…tháng…năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN

Kính gửi:…….…………………………………………………………..

I. TỔ CHỨC, HỘ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN

1. Tên doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân: …………………..…………….…

2. Mã số thuế:………………………………………………………………………………..

3. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………….

4. Địa chỉ nhận thông báo thuế:……………………………………………………….

5. Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………

Cố định Di động: ………………………………………………………………………….

6. Người đại diện theo pháp luật:……………………………………………………

7. Vốn điều lệ (ghi theo số đã góp đủ);………………………………………………

8. Số lượng lao động: …………………………………………………………………….

9. Tên người mua hóa đơn (người có tên trong đơn hoặc người được doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, chủ hộ kinh doanh ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu người mua hóa đơn:………………………………….

Ngày cấp: ……………………………….Nơi cấp:………………………………………….

II. SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐỀ NGHỊ MUA

Đề nghị cơ quan thuế bán hóa đơn để sử dụng theo số lượng và loại như sau:

Đơn vị tính: số

STT

Loại hóa đơn

Tồn đầu kỳ trước

Số lượng mua kỳ trước

Sử dụng trong kỳ

Còn cuối kỳ

Số lượng mua kỳ này

Sử dụng

Mất/ cháy/ hỏng

Hủy

Cộng

Tôi xin cam kết:

Đã nghiên cứu kỹ các quy định trong Luật thuế, Nghị định …/…/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số …./…/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Quản lý và sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế phát hành đúng quy định. Nếu vi phạm tổ chức, cá nhân xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú: Hộ, cá nhân kinh doanh không cần đóng dấu.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *