Tổng hợp

Fluke là gì?

Fluke là gì?

Fluke là sán lá một chi trematoda gồm các loài động vật ký sinh. Các thành viên chi này thuộc họ sán lá gan, chúng gây ra bệnh sán lá gan.

Fluke /fluːk/: sán lá.

Bất cứ loại sán dẹp nào thuộc nhóm Trematoda (sán lá), các sán lá trưởng thành.

Fluke là gì Ex: There are clinging senses to cling to the host as the parasite of the person.

Bạn đang xem: Fluke là gì?

Có những giác bám để bám vào ký chủ là ký sinh của người.

 Ex: Found in liver (liver fluke), lungs, intestines and blood vessels (fluke flukes) often cause serious illness.

Thấy trong gan (sán lá gan), phổi, ruột và mạch máu (sán lá máu) thường gây bệnh nặng.

Ex: The tapeworm eggs hatch out into feces and hatch into larvae called miracidium, invading a type of snail called an intermediate host.

Trứng sán lá theo phân ra ngoài nở thành ấu trùng gọi là miracidium, xâm nhập vào một loại ốc là ký chủ trung gian. 

Ex: Miracidium asexually reproduces into redia larvae and finally cercaria (caudal larvae) in the snail’s body.

Các miracidium sinh sản vô tính thành các ấu trùng redia và sau cùng là cercaria (ấu trùng có đuôi) trong cơ thể ốc.

Ex: The released cercaria can enter a second intermediate host (such as fish and shrimp) and form a cacer (metacer-caria) on animals.

Các cercaria phóng thích ra ngoài có thể vào một ký chủ trung gian thứ hai (như các loại cá, tôm) và tạo thành nang (metacer-caria) trên động vật.

Ex: Or may penetrate directly into human skin.

Hay có thể xâm nhập trực tiếp vào da người.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết fluke là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *