Tổng hợp

Hội đồng Giám đốc là gì? Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng giám đốc

Mục lục

Hội đồng Giám đốc là gì? Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng giám đốc

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Hội đồng Giám đốc (board of directors) là gì? Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng giám đốc.

Hội đồng Giám đốc là gì? Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng giám đốc

Bạn đang xem: Hội đồng Giám đốc là gì? Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng giám đốc

Hội đồng Giám đốc hay Hội đồng quản trị là nhóm người chịu trách nhiệm trước hội đồng cổ đông về việc quản lý công ty cổ phần.

Hội đồng giám đốc là gì?

Hội đồng Giám đốc (board of directors) hay Hội đồng quản trị (Board of managers) là nhóm người chịu trách nhiệm trước hội đồng cổ đông về việc quản lý công ty cổ phần. Hội đồng giám đôc họp định kỳ để quyết định những vấn đề lớn của công ty, chẳng hạn bổ nhiệm những cán bộ quản lý chủ chốt. Những người nắm cổ phần thông thường bầu ra các giám đốc tại đại hội cổ đông hàng năm của công ty.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng giám đốc

Hội đồng Giám đốc (Hội đồng Quản trị) có các quyền và nghĩa vụ được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 108 Luật doanh nghiệp Việt Nam, một số quyền và nhiệm vụ cụ thể như:

Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty.

Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác.

Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty.

Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 91 của Luật này.

Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật này hoặc Điều lệ công ty

Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 120 của Luật này.

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó.

Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty.

Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.

Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông.

Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.

Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty.

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *