Tổng hợp

Induction là gì?

Induction là gì?

Induction là gây cảm ứng, trong sản khoa sẽ dùng hình thức gây cảm ứng để sanh nhân tạo giúp kích thích cơ tử cung cho sản phụ dễ sanh nếu quá ngày dự sanh hay nguy hiểm cho người mẹ.

Induction /ɪnˈdʌk.ʃən/: gây cảm ứng.

Ex: Besides inductive science, scientists also often participate in modeling.

Bạn đang xem: Induction là gì?

 Sài Gòn Vina, introduction là gìBên cạnh khoa học cảm ứng, các nhà khoa học cũng thường xuyên tham gia vào các mô hình hóa.

Ex: Bruce from upstairs wanted to make sure we didn’t leave the, aerosol nebulizer on in the induction chamber.

Bruce ở tầng trên muốn chắc là bọn tôi không để quên bình xịt khí trong buồng cảm ứng.

Ex: Can you tell us how an induction motor starts?

Cậu có thể nói cho chúng tôi biết động cơ cảm ứng khởi động thế nào không?

Ex: About 200 years before, Francis Bacon and then later, Isaac Newton had proposed an inductive scientific method.

Khoảng 200 năm trước, Francis Bacon và sau này là Newton đã đề xuất phương pháp khoa học quy nạp.

Ex: Induction of human neuronal cells by defined transcription factors.

Cảm ứng của các nơron của người bởi các yếu tố phiên mã được xác định.

Ex: When we studied these data, we found evidence for all of these things, including for induction.

Khi nghiên cứu các dữ liệu này, chúng tôi thấy chứng cứ cho mọi thứ, bao gồm cả sự cảm ứng.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dicitonary. Bài viết induction là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *