Tổng hợp

Mẫu bảng điểm cá nhân

Mục lục

Mẫu bảng điểm cá nhân

Mẫu bảng điểm cá nhân theo từng học kỳ

ĐẠI HỌC…………

TRƯỜNG …………….
————–

Bạn đang xem: Mẫu bảng điểm cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

………., ngày ….. tháng ……. năm ……

KẾT QUẢ HỌC TẬP

Họ và tên sinh viên: Lê Thị Thanh A Ngày sinh: …….……………………

Nơi sinh:…………………………. ………………………….Sinh viên lớp: ……….…………….

Hệ:……………………………. ……………………………… Bậc: …………………………………

Ngành:…………………………………….…………………..Khoá học:….……………………….

Học kỳ …………..năm học 20…. – 20….

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

ĐIỂM THI

Theo các thang điểm

Điểm 10

Điểm chữ

Điểm 4

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

8,2

B

3

2

Tiếng Trung 3

2

3

Đại cương thi pháp học

1

4

Văn học Việt Nam trung đại 1

3

5

Ngữ dụng học

2

6

Văn học Hy Lạp – La Mã

2

7

Tiếp nhận văn học

1

8

Tác gia văn học trung đại Việt Nam

1

9

Văn học Mỹ – Mỹ Latinh

3

Điểm Trung bình chung học kỳ II:

8,51 3,61

…………, ngày tháng năm 20…

TL.HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *