Tổng hợp

Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở

Mục lục

Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở được BNC.Edu.vn tổng hợp chi tiết và mới nhất. Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở là mẫu biên bản được lập ra khi họp ban chấp hành công đoàn cơ sở. Nội dung trong biên bản ghi rõ nội dung của cuộc họp, những người tham gia cuộc họp, thời gian họp, những ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

CĐGD …………………..

CĐCS ……………………

Bạn đang xem: Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………….., ngày….tháng…..năm……

BIÊN BẢN

HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ LẦN THỨ …..

Nhiệm kỳ …………….

Thời gian: Lúc …………. giờ …………. ngày …………. tháng …………. năm ……..

Địa điểm:……………………………………………………………………………………………………………………………

Thành phần tham dự:…………………………………………………………………………………………………………

Ban Chấp hành: Hiện diện: …. ……………/…………………………. – Vắng : …………./…………………………

Họ, tên thành viên vắng mặt, lý do vắng:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lãnh đạo đơn vị: ………………………………..,…………………………………………………………………………….

Lãnh đạo CĐ cấp trên:………………………………………………………………………………………………………

NỘI DUNG

1. Đồng chí: ………………………………………………………., triệu tập viên tuyên bố khai mạc cuộc họp Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ ………………………… lần thứ nhất và đề nghị Ban Chấp hành cử người chủ trì và người làm thư ký cuộc họp.

Sau khi bàn bạc, thống nhất, Ban Chấp hành nhất trí cử :

Đồng chí: …………………………………………………………., Chủ trì (biểu quyết:………./………. tỷ lệ: ………%)

Đồng chí: …………………………………………………………., Thư kí (biểu quyết:………./………. tỷ lệ: ………%)

2. Đồng chí: ………………………………………………………., chủ trì cuộc họp báo cáo dự kiến chương trình làm việc gồm các nội dung sau :

Bầu các chức danh : Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT, Chủ nhiệm UBKT

Chỉ định thành viên Ban Nữ công CĐCS

Trọng tâm công tác tháng

Sau khi thảo luận thống nhất, Ban Chấp hành biểu quyết:………./………. tỷ lệ: ………%) thông qua nội dung chương trình làm việc của cuộc họp.

3. Kết quả cụ thể:

3.1. Cuộc họp lần thứ nhất của BCH đã bầu cử các chức danh như sau:

1- Ông (Bà): …………………………………………………………………CT. CĐCS

2- Ông (Bà): ………………………………………………………………….PCT.CĐCS

3- Ông (Bà): ……………………………………………………………………PCT.CĐCS

4- Ông (Bà): ……………………………………………………………………Trường ban nữ công

5- Ông (Bà): ……………………………………………………………………UV.BCH

6- Ông (Bà): …………………………………………………………………….UV.BCH

7- Ông (Bà): ……………………………………………………………………..UV.BCH

3.2. BCH đã bầu ra UBKT gồm 03 đồng chí và chủ nhiệm UBKT-CĐCS

1- Ông (Bà): …………………………………………………………………Chủ nhiệm UBKT

2- Ông (Bà): …………………………………………………………………..UV UBKT

3- Ông (Bà): …………………………………………………………………..UV UBKT

Biên bản họp BCH Công đoàn cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm nhiệm kỳ 2012-2015 được lập vào lúc: …….. giờ …….. cùng ngày sau khi đã được thư ký cuộc họp đọc lại cho tất cả thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí.

Chủ tọa
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *