Tổng hợp

Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức cán bộ quản lý

Mục lục

Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức cán bộ quản lý

Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức cán bộ quản lý năm 2021 gồm 2 mẫu, được lập ra để đánh giá và phân loại viên chức là cán bộ quản lý, lãnh đạo, tự đánh giá theo kết quả công tác, tu dưỡng rèn luyện của viên chức.

Nội dung trong mẫu phiếu đánh giá viên chức năm 2021 cần nêu rõ thông tin của viên chức, phần tự đánh giá của viên chức và ý kiến nhận xét của đơn vị có thẩm quyền. Vậy mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức cho phó Hiệu trưởng

UBND HUYỆN…………..
TRƯỜNG ……………………..

Bạn đang xem: Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức cán bộ quản lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC
Năm học……….
(Dành cho Phó hiệu trưởng và viên chức không trực tiếp giảng dạy)

Họ và tên ………………………………………… Sinh ngày ………..…………Nam (Nữ)…….

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ……………………. Trình độ chính trị: ……………….

Ngày vào Đảng: ………………………………………….. . Ngày chính thức: …………………………

Ngạch bậc lương: Mã: …………. Bậc: ………. Hệ số: …….Thời gian xếp: …………

Chức vụ, chức danh: ……………………………………………………………………

Công việc được giao: ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

I. Nội dung tự nhận xét:

1. Kết quả thực hiện các công việc được giao (hoặc nhiệm vụ theo Hợp đồng làm việc đã ký kết (mức độ thực hiện, tiến độ, chất lượng, hiệu quả).

2. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3. Ý thức tổ chức kỷ luật (Chấp hành sự phân công của tổ chức, của thủ trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nội quy, quy chế làm việc; giữ gìn nếp sống văn hóa; đảm bảo giờ giấc, thời gian làm việc).

4. Đạo đức, lối sống.

5. Tác phong, lề lối làm việc và thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp.

6. Tinh thần trách nhiệm trong công việc.

7. Thái độ phục vụ, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử.

8. Tinh thần học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, cải tiến phương pháp, viết sáng kiến kinh nghiệm.

* Tự đánh giá, xếp loại: (Hoàn thành XS nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ)

……………………………………………………………………………

Ngày …… tháng ….. năm ……

Người tự nhận xét

II. Ý kiến đánh giá của tập thể lãnh đạo đơn vị

………………………………………………………. ……….

………………………………………………………. ……….

………………………………………………………. ………

Xếp loại viên chức: ……………………………………..

Ngày …. tháng …. năm 20……

TM tập thể lãnh đạo

III. Kết quả tổng hợp để xếp loại (do thủ trưởng đơn vị ghi)

TT Nội dung Điểm

1

Kết quả thực hiện các công việc được giao. (điểm tối đa: 30, chia 4 mức Tốt: 30; Khá: 20: TB: 15; Yếu: 10)

2

Chấp hành chính sách, pháp luật. (điểm tối đa: 10, chia 4 mức Tốt: 10; Khá: 8; TB: 6; Yếu: 4)

3

Ý thức tổ chức kỷ luật. (điểm tối đa: 10, chia 4 mức Tốt: 10; Khá: 8; TB: 6; Yếu: 4)

4

Đạo đức, lối sống. (điểm tối đa: 10, chia 4 mức Tốt: 10; Khá: 8; TB: 6; Yếu: 4)

5

Tác phong, lề lối làm việc và thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp. (điểm tối đa: 10, chia 4 mức Tốt: 10; Khá: 8; TB: 6; Yếu: 4)

6

Tinh thần trách nhiệm trong công việc. (điểm tối đa: 10, chia 4 mức Tốt: 10; Khá: 8; TB: 6; Yếu: 4)

7

Thái độ phục vụ, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử. (điểm tối đa: 10, chia 4 mức Tốt: 10; Khá: 8; TB: 6; Yếu: 4)

8

Tinh thần học tập nâng cao trình độ, cải tiến phương pháp, viết sáng kiến kinh nghiệm. (Có đề tài hoặc SKKN được xếp loại cấp cơ sở trở lên: 10 điểm; Có đề tài, SKKN áp dụng nhưng không được xếp loại: 6 điểm; Không có đề tài, SKKN: 4 điểm)

Tổng cộng

Kết luận: Viên chức đạt loại ………………………………………………………………..

Ghi chú:

– Từ 96 điểm trở lên: Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ

– Từ 70 điểm đến 95 điểm: Hoàn thành Tốt nhiệm vụ

– Từ 50 điểm đến 69 điểm: Hoàn thành nhiệm vụ

– Dưới 50 điểm: Không hoàn thành nhiệm vụ

Ngày……. tháng …… năm …….

Thủ trưởng đơn vị trực tiếp đánh giá
(Ký, đóng dấu)

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức cán bộ quản lý

Tên cơ quan,
tổ chức, đơn vị
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm 20…

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………

Chức danh nghề nghiệp:………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………….

Hạng chức danh nghề nghiệp: ………….. Bậc: ……………….. Hệ số lương:………….

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Phân loại đánh giá

………………………………………………………………………………………………………………………

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

Ngày….tháng….năm 20…

Viên chức tự đánh giá
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày….tháng….năm 20…

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

………………………………………………………………………………………………………………………

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

Ngày….tháng….năm 20…

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *