Tổng hợp

Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt – Mẫu số 01

Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt – Mẫu số 01

Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt đối với đối tượng xóa nợ là hộ gia đình, cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007.

Mẫu số 01
Ban hành kèm theo
Thông tư số 179/2013/TT-BTC
ngày 02/12/2013

CỤC THUẾ/TỔNG CỤC THUẾ
CHI CỤC THUẾ/CỤC THUẾ
——–

Bạn đang xem: Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt – Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……../CCT-…
V/v đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

……….., ngày ……tháng ……năm ….

Kính gửi: Tên cơ quan thuế cấp trên

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 3, Điều 5 và Điều 9 Thông tư số 179 /2013 /TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007.

Tên cơ quan thuế lập văn bản ….. đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 cho ….(số lượng hộ gia đình, cá nhân) với số tiền là …………đồng (chi tiết theo tổng hợp danh sách hộ gia đình, cá nhân đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 theo mẫu số 01a và danh sách hộ gia đình, cá nhân đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 của từng Đội thuế xã, phường, thị trấn theo mẫu số 01b đính kèm).

Đề nghị Cục Thuế ….. xem xét trình cấp có thẩm quyền giải quyết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– UBND quận, huyện, thị xã (để báo cáo);
– Lưu: VT, …

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 01a
Ban hành kèm theo
Thông tư số 179/2013/TT-BTC
ngày 02/12/2013

TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÓA
NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT PHÁT SINH TRƯỚC NGÀY 01/7/2007
(Kèm theo công văn số…. ngày….của Chi cục Thuế…..)

Đơn vị tính: đồng

STT

Họ và tên

Mã số
thuế

(nếu có)

Địa chỉ

(4)

Tổng số
tiền thuế,
tiền phạt
đề nghị
xóa nợ

Trong đó

Căn cứ
xóa nợ

Ghi chú

Thuế
môn

bài

Thuế GTGT

Tiền
phạt

chậm
nộp

1

2

3

4

5 = 6 + 7
+ 8 + 9

6

7

8

9

10

11

A

Tổng cộng

(1)

(2)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

B

Tổng hợp theo
đội thuế

I

Đội thuế A

(1)

(2)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

1

Hộ gia đình/cá nhân A

2

Hộ gia đình/cá nhân B

I

Đội thuế B

(1)

(2)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

1

Hộ gia đình/cá nhân A

2

Hộ gia đình/cá nhân B

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

……, ngày ….. tháng ….. năm 20….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Ghi tổng cộng số hộ gia đình/cá nhân đề nghị xóa nợ theo tổng số toàn Chi cục Thuế và từng Đội thuế

(2) Bỏ trống

(3) Ghi tổng cộng số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ theo tổng số toàn Chi cục Thuế và từng Đội thuế

(4) Ghi địa chỉ đường phố, thôn/tổ dân phố, xã/phường/thị trấn

Mẫu số 01b
Ban hành kèm theo
Thông tư số 179/2013/TT-BTC
ngày 02/12/2013

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÓA NỢ
TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT PHÁT SINH TRƯỚC NGÀY 01/7/2007 THUỘC ĐỘI THUẾ …

Đơn vị tiền: đồng

STT

Họ và tên

Mã số thuế
(nếu có)

Địa chỉ

Tổng số tiền
thuế,
tiền phạt
đề nghị
xóa
nợ

Trong đó

Căn cứ
xóa nợ

Thuế môn
bài

Thuế
GTGT

Tiền phạt
chậm nộp

1

2

3

4

5 = 6 + 7 + 8 + 9

6

7

8

9

10

Tổng cộng:

x

x

x

x

x

1

Hộ gia đình, cá nhân A…

2

Hộ gia đình, cá nhân B…

….

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

……, ngày ….. tháng ….. năm 20….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Ghi chú:

(1) Mỗi xã/phường/thị trấn lập 01 biểu.

(2) Dòng tổng cộng (cột 3) ghi tổng số hộ gia đình, cá nhân

(3) Cột 4 – địa chỉ: Ghi địa chỉ đường phố, thôn/tổ dân phố, xã /phường/thị trấn

Ngoài ra các bạn kích vào nút Tải về để có thể tải thêm các biểu mẫu sau:

1. Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt – Mẫu số 02 (đối với đối tượng xóa nợ là hộ gia đình, cá nhân)

2. Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt – Mẫu số 03 (đối với đối tượng xóa nợ là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể)

3. Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt – Mẫu số 04 (đối với đối tượng xóa nợ là doanh nghiệp nhà nước đã hoàn thành cổ phần hóa)

4. Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt – Mẫu số 05 đối với đối tượng xóa nợ là doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu theo hình thức giao, bán

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *