Tổng hợp

Biên bản bàn giao hồ sơ, tài sản bị kê biên

Biên bản bàn giao hồ sơ, tài sản bị kê biên

Biên bản bàn giao hồ sơ, tài sản bị kê biên ban hành Thông tư số 215/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Mẫu số: 04/CC

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN BAN
HÀNH VĂN BẢN
——–

Bạn đang xem: Biên bản bàn giao hồ sơ, tài sản bị kê biên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……., ngày ….. tháng …… năm …….

BIÊN BẢN
Bàn giao hồ sơ, tài sản bị kê biên

Hôm nay, hồi ………… giờ ……. ngày …….. tháng ……….. năm ………………

Tại …………………………………………………………………………..

1. Đại diện bên giao, gồm:

(1) ……………………………………….. Chức vụ: ………………………………………..

(2)…………………………………………. Chức vụ: ……………………………………….

Đã tiến hành giao hồ sơ, tài sản bị kê biên của …………………… cho ………..

2. Đại diện bên nhận, gồm:

(1). ……………………………………….. Chức vụ: ……………………………………..

(2). …………………………………………. Chức vụ: ………………………………..

HỒ SƠ GỒM:

Số thứ tự

Tên bút lục hồ sơ

Số trang

Ghi chú

TÀI SẢN BỊ KÊ BIÊN

Số thứ tự

Tài sản bị kê biên

Trọng lượng, số lượng

Ghi chú

Ghi cụ thể, khớp đúng theo Biên bản niêm
phong/mở niêm phong tài sản bị kê biên

3. Chúng tôi lập biên bản bàn giao hồ sơ, tài sản bị kê biên ghi trên để chờ xử lý theo quy định ………………………………

4. Các tài sản bị kê biên đã được kiểm tra lại, nhận đầy đủ và niêm phong, giao cho ông (bà) ……………………. là người chịu trách nhiệm coi giữ, bảo quản.

5. Biên bản kết thúc vào hồi ….. giờ … ngày ………. tháng ……… năm …….

6. Biên bản được lập thành ……. bản; mỗi bản gồm …………. trang; có nội dung và có giá trị như nhau. Đã giao cho ………………… 01 (một) bản và một bản lưu hồ sơ.

7. Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

8. Ý kiến bổ sung khác (nếu có): ………………………………………………………….

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu có)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu có)

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM COI GIỮ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu có)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *